הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לפי פרק ח' לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור

08/09/2020
31/12/2020
08/09/2020

1.      בהתאם לתיקון שנעשה בנוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור בסוף שנת 2019, נקבע כי מוסדות ציבור הנתמכים לפי 3א לחוק יסודות התקציב, ידרשו להגיש דוח על שנת הפעילות בשנה שלאחר שנת התמיכה.

בהתאם לכך, לפי סעיף 56(ג)(3) לנוהל, בשנת 2020 הגופים הנתמכים      נדרשים להגיש דו"ח על שנת הפעילות במתכונת דו-שנתית בגין השנים 2018-2019, כאשר התאריך האחרון להגשתו יהיה ביום 31 בדצמבר 2020.

 

2.      על הגופים הנתמכים להיכנס בפורטל התמיכות לבקשות התמיכה שהוגשו על ידם לשנים 2018 ו-2019 ולמלא את המסמכים הנדרשים, אשר לגביהם נקבע תאריך הגשה עתידי – עד ליום 31.12.2020.

אי הגשת הדו"ח על שנת הפעילות במלואו עד למועד האחרון להגשתו   תיחשב כאי-עמידה בהוראות הנוהל ותביא לשלילה מלאה של התמיכה שניתנה באותה שנה.

 

3.      מצ"ב מסמך הנחיות לגופים המסביר על הגשת הדוח על שנת הפעילות בשנה זו.

 

4.      מופעל מרכז תמיכה מקצועי בכתובת: tmichothelp@mof.gov.il  אשר ייתן מענה לגבי הנתונים שנדרש להגיש במסגרת הדוח השנתי. ניתן לפנות למרכז התמיכה באמצעות כתובת המייל.  . לשאלות טכניות יש לפנות למרכז התמיכה של מרכב"ה בכתובת: ccc@mof.gov.il

למסמך ההנחיות