מכרז פומבי – מנהל/ת תחום ניתוח כלכלי

25/08/2021
29/08/2021
15/08/2021


מועד הגשת המועמדויות הוארך עד ליום 29.8.21

מס' המשרה: 80075033

תואר המשרה: מנהל/ת תחום ניתוח כלכלי 1 - משרות.

היחידה: אגף בכיר כלכלה ופרויקטים

המקום: תל אביב - יפו

המשרד: משרד לשיתוף פעולה אזורי

הדרגה: 42 דירוג 11 מח"ר. - דרגה 40

חלקיות: 100 אחוז

טווח שכר: ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
שותפות בגיבוש פרויקטים ותהליכים כלכליים לקידום שיתוף פעולה כלכלי וקידום
תהליכים עם מדינות האזור והרש"פ במטרה ליצור תנאים לקידום רווחה כלכלית
ויציבות באזור.
בחינת פוטנציאל שת"פ כלכלי בין מדינות האזור ואיתור יתרונות יחסים אזורים
לקידום הסחר בהתאם להנחיות הממונה.
ביצוע בדיקות כלכליות ובדיקות היתכנות במטרה לגייס משאבים ולעודד השקעות
מול גורמים העוסקים בפיתוח אזורי במטרה לקדם שת"פ כלכלי אזורי במגוון
תחומים לרבות: כלכלה, מסחר, תעשייה, חקלאות, תחבורה, תעסוקה ותיירות.
כתיבת ניירות עמדה בעלי אופי כלכלי בתחומי הפעילות של המשרד לרבות איסוף
וריכוז נתונים עיבודם וניתוחם. בנייה, פיתוח מודלים כלכלים והזדמנויות
בפרויקטים כלכלים עם מדינות האזור.
יזום, גיבוש והכנת חומר רקע למכרזים, לביצוע עבודות ומחקרים בידי מומחים
ויועצים לנושאים כלכלים. פיקוח מבחינה מקצועית ומנהלתית על עבודתם של
היועצים.
יצירת מפגשים בין חברות ישראליות לבין חברות זרות במסגרת כנסים, מפגשים
וימי עיון מקצועיים בנושאים בעלי עניין משותף במטרה להניב יוזמות ומיזמים
משותפים.
ביצוע מטרות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
**********
השכלה:
*********
השכלה אקדמית (תואר ראשון) בכלכלה ו/או בסטטיסטיקה ו/או בחשבונאות ו/או
רואה חשבון מוסמך.
ניסיון:
*********
ניסיון באחד או יותר מן התחומים הבאים: פיתוח מודלים כלכליים
ו/אוביצוע הערכות כלכליות ו/או הובלת תהליכים כלכליים.
לבעלי תואר ראשון- 4 שנות ניסיון
לבעלי תואר שני- 3 שנות ניסיון
מתוך כלל שנות הניסיון לפחות שנתיים ניסיון בניתוח ובחינת חלופות למיזמים
כלכליים.
שפה:
****
שליטה בשפה הערבית ברמה גבוהה.
במסגרת תהליך המיון ייתכן מבחן לשליטה בשפה.
כישורים נוספים:
****************
ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה.
הכרת מערכת יחסי החוץ של ישראל ומדינות האזור.
שליטה במערכות מחשוב ובכלים לניתוח כלכלי.
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ בשפה העברית.
יתרון לידיעת שפות נוספות.

הערות:
המשרד עתיד לעבור לירושלים בתחילת 2022
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.

במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.
המכרז פורסם ביום : ז' באלול, תשפ"א ( 15/08/2021)
 היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יד' באלול, תשפ"א ( 29/08/2021)
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.