מכרז פומבי מס' 101/20 - לקבלת שירותי ייעוץ בתחום המים והטיפול בשפכים לפרויקטים הכוללים שיתוף פעולה אזורי

16/11/2020
25/11/2020
16/11/2020

מכרז פומבי מס' 101/20

מכרז לקבלת שירותי ייעוץ בתחום המים והטיפול בשפכים לפרויקטים הכוללים שיתוף פעולה אזורי

 

1.       המשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז לקבלת שירותי ייעוץ בתחום המים והטיפול בשפכים לפרויקטים הכוללים שיתוף פעולה אזורי. המשרד חותר להביא לפיתוח אזורי באמצעות פרויקטים משותפים ופיתוח מדיניות ואסטרטגיה אזורית לישראל ולשכנותיה במרחב בתחום הטיפול במים ובשפכים מתוך הבנה שקשרים אלו יביאו להידוק הקשרים עם שכנותינו.

2.        מהות ההתקשרות:

במסגרת מכרז זה המשרד מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום המים והטיפול בשפכים לפרויקטים הכוללים שיתוף פעולה אזורי וכן לבניית מדיניות ואסטרטגיה אזורית בתחום הטיפול במים.

3.        תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשנתיים (2) שנים נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל.

4.        עיקרי תנאי הסף:

4.1     המציע הינו בעל מחזור כספי של 200,000 ₪ לפחות בכל אחת משלושת השנים 2019-2017.

4.2     היועץ המוצע הוא בעל תואר ראשון בלפחות באחד מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, הנדסה כימית  הנדסת סביבה, הנדסת מכונות, הנדסת מים.

4.3     היועץ המוצע הינו בעל רישיון מהנדס בתוקף מטעם רשם המהנדסים במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

4.4     היועץ המוצע הינו בעל ניסיון של לפחות שלוש (3) שנים ביעוץ בתחום הטיפול במים כהגדרתו במכרז, בין השנים 2020-2006.

4.5     היועץ המוצע הינו בעל ניסיון של לפחות שלוש (3) שנים בעבודה מול משרדי ממשלה וגופים ציבוריים, בין השנים 2020-2006.

4.6     רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על לפחות אחד מהתנאים הבאים:

4.6.1  היועץ המוצע ניהל/ תכנן/ פיקח על פרויקט אחד להקמת מתקן התפלת מים שעלות הקמתו עמדה על מאה (100) מיליון ₪ ומעלה בין השנים 2020-2006.

4.6.2  היועץ המוצע ניהל/ תכנן/ פיקח על פרויקט אחד להקמת מתקן טיפול בשפכים (מט"ש) שעלות הקמתו עמדה על  חמישים (50) מיליון ₪ ומעלה בין השנים 2020-2006.

4.6.3  היועץ המוצע ניהל/ תכנן/ פיקח על פרויקט אחד בתחום המים (הולכה, שאיבה, מאגרים) שעלות הקמתו עמדה על חמישים (50) מיליון ₪ ומעלה בין השנים 2020-2006.

5.  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 25.11.2020 בשעה 9:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: dvirt@morc.gov.il

6. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו 6.12.2020 עד השעה 13:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ייכתב:  "מכרז 101/20 לקבלת שירותי ייעוץ בתחום המים והטיפול בשפכים לפרויקטים הכוללים שיתוף פעולה אזורי". ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

7. אמות המידה לבחירת הזוכה עבור השירותים המבוקשים ויתר תנאי הסף ותנאי המכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי ו/או אתר מנהל הרכש הממשלתי בכתובות: http://www.morc.gov.il/Pages/Home.aspx או https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/search/?s=TENDER.

8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.

 

 ועדת המכרזים

המשרד לשיתוף פעולה אזורי