מכרז פומבי מס' 102/20  - לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח לפרויקטים המקדמים שיתופי פעולה אזוריים – הודעה בדבר ביטול המכרז

15/11/2020
15/11/2020


מכרז פומבי מס' 102/20  - לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח לפרויקטים המקדמים שיתופי פעולה אזוריים – הודעה בדבר ביטול המכרז


הודעה חשובה מטעם המשרד: בהתאם לסעיף 3.7 למכרז ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים, משההתקשרות לא אושרה על ידי ועדת החריגים במשרד האוצר, מודיע המשרד על ביטול המכרז

1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח לפרויקטים המקדמים שיתופי פעולה אזוריים. המשרד חותר להביא לפיתוח אזורי באמצעות פרויקטים משותפים לישראל ולשכנותיה במרחב, באופן שיבטא את היתרונות הגלומים ביחסי שלום בין עמי האזור, וכן יביא להידוק הקשרים עם שכנותינו, מתוך הבנה שקשרים אלו  יתרמו לצמיחה הכלכלית של שני הצדדים ויניבו תועלת גם בתחום המדיני.

2. מהות ההתקשרות:
במסגרת מכרז זה המשרד מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ ליווי ופיקוח לפרויקטים המקדמים שיתופי פעולה אזוריים. תקופת ההתקשרות: 
תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשנתיים (2) שנים נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל. 

3. ביצוע ההתקשרות בפועל כפוף לאישור  ועדת החריגים, וככל שוועדת החריגים לא תאשר את ההתקשרות , המכרז יבוטל.

4. עיקרי תנאי הסף: 
4.1 המציע בעל מחזור כספי של 5,000,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2019-2017.
4.2 המציע בעל וותק של 4 שנים לפחות בין השנים 2019-2010 בתחום מתן שירותי ייעוץ לגופים בעלי מחזור כספי של מעל 30,000,000 ₪ .
4.3 המציע סיפק שירותי ייעוץ ל-3 פרויקטים, אשר ההיקף הכספי המצטבר של שלושת הפרויקטים הינו 30,000,000 ₪ לא כולל מע"מ, לכל הפחות. על הייעוץ להינתן משנת 2005 ועד למועד האחרון להגשות הצעות.  על כל אחד מהפרויקטים לעמוד באחת החלופות הבאות: (א) פרויקטים שבוצעו במדינות האזור או הרש"פ. (ב) פרויקטים בשיתוף תפעולי ו/או כלכלי  עם מדינה ממדינות האזור ו/או הרש"פ או עם גורם ממדינות האזור ו/או הרש"פ, אשר חלקם בפרויקט לא יפחת מ – 15%.
4.4 3 פרויקטים שהמציע סיפק עבורם שירותי ייעוץ כלכלי או פיננסי, משנת 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, שההיקף הכספי של כל  התקשרות  עמד על 1,000,000 ₪ כולל מע"מ לכל הפחות, ובהיקף עבודה שלא פחת מ-1000 שעות ייעוץ עבור כל אחד מהפרויקטים.
4.5 רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על לפחות 3 מהתנאים הבאים, במצטבר. 
המציע סיפק שירותי ייעוץ בתקופה החל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשות הצעות עבור: 
4.5.12 פרויקטים בתחום האנרגיה, כאשר ההיקף הכספי של כל פרויקט הינו 10,000,000 ₪ לא כולל מע"מ, לכל הפחות.
4.5.2 2 פרויקטים בתחום תשתיות תחבורה כאשר ההיקף הכספי של כל פרויקט הינו 20,000,000 ₪  לא כולל מע"מ, לכל הפחות. 
4.5.3 2 פרויקטים בתחום מו"פ ותקשורת כאשר ההיקף הכספי של כל פרויקט הינו 4,000,000 ₪ לא כולל מע"מ, לכל הפחות. 
4.5.4 2 פרויקטים בתחום חקלאות וסביבה כאשר ההיקף הכספי של כל פרויקט הינו 4,000,000 ₪ לא כולל מע"מ, לכל הפחות. 
4.5.5  2  פרויקטים בתחום הבריאות כאשר ההיקף הכספי של כל פרויקט הינו 4,000,000 ₪ לא כולל מע"מ, לכל הפחות.  

5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 24.11.2020 בשעה 9:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: naamas@morc.gov.il

6. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו 3.12.2020 עד השעה 13:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ייכתב "מכרז 102/20 לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח לפרויקטים המקדמים שיתופי פעולה אזוריים". ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

אמות המידה לבחירת הזוכה עבור השירותים המבוקשים ויתר תנאי הסף ותנאי המכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי ו/או אתר מנהל הרכש הממשלתי בכתובות:
 http://www.morc.gov.il/Pages/Home.aspx או https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/search/?s=TENDER.

7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.
                          
 ועדת המכרזים, המשרד לשיתוף פעולה אזורי