מבחנים למתן תמיכות לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, תשמ״ה-1985, לשנת 2021: במוסדות ציבור המפעילים פרויקטים ופעילויות לשיתוף פעולה אזורי

15/11/2020
15/11/2020

לתשומת לב מוסדות הציבור, צורף קובץ ׳תיקון נוהר שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה-אישור ניהול תקין׳. 

מבחנים למתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ״ה- 1985, לשנת 2021: במוסדות ציבור המפעילים פרויקטים ופעילויות לשיתוף פעולה אזורי.

בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה - 1985 (להלן - החוק), גיבש המשרד לשיתוף פעולה אזורי, מבחני תמיכה כאמור, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.

1. בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעותו בחוק.

2. ניתן לקבל את נוסחי המבחנים ואת טופסי הבקשה באתר האינטרנט של משרד לשיתוף פעולה אזורי שכתובתו:
3. בקשות לתמיכות יש להגיש בהתאם לנוהל להגשת בקשות תמיכה במוסדות ציבור ולדיון בהן, שהתפרסם בילקוט הפרסומים מס' 8480 עמ' 482 מיום כד' בתשרי התש"ף, 23 באוקטובר 2019, ואשר נמצא באתר האינטרנט של משרד המשפטים, בכתובת: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Tmihot (להלן – נוהל שר האוצר).

4. כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבל תמיכה על-פי המבחנים הנ"ל, מוזמן להגיש בקשה כאמור בהתאם לנוסחי המבחנים ולטופסי הבקשה שבאתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, לא יאוחר מיום יד' בטבת התשפ"א, 29 בדצמבר 2020.

5. בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא:  https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal ("פורטל מרכב"ה"). 

6. למערכת מרכב"ה ניתן להיכנס רק עם כרטיס חכם. מוסדות שלא קיבלו תמיכה בשנה קודמת ימלאו טופס "הצטרפות מוסד חדש", אשר ניתן לקבלו  מחברת פרסונל איי.די בטלפון 03-7544666   moked2@personalid.co.il או חברת קומסדיין בטלפון 03-6443620 שלוחה 1

7. בקשת תמיכה אינה מועברת לידיעתו ולטיפולו של המשרד אם המגיש אינו מבצע פעולה של "הליך הגשה" בפורטל המרכבה. יש להקפיד ולבצע פעולה של "הליך הגשה", יצירת הבקשה במרכבה והשלמת המסמכים אינם מספקים.

8. ניתן לקבל עזרה טכנית בהגשת הבקשות במרכבה באמצעות שליחת מייל לכתובת ccc@mof.gov.il  או בפנייה למרכז התמיכה בטלפון 02-5012443.

9. בקשות התמיכה יאושרו ע"י המשרד בהתאם להוראות החוק; לנוהל שר האוצר; למבחני התמיכה; להחלטות הממשלה; להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהוראות החשב הכללי, כפי שנקבעו או ייקבעו בדין.

10. תמיכה, כאמור, תאושר למוסדות ציבור במסגרת התקציב הסופי שיוקצה לעניין זה, בכפוף לאישור התקציב, בתקנה תקציבית מס' 04560122.

11. סכום התמיכה הכולל המרבי לחלוקה בשנת 2021 עומד על סך 3,000,000 ₪.
הסכומים שייקבעו יחולקו בין כל מוסדות הציבור שיעמדו בתנאי הסף, בכפוף לאופן חישוב חלוקת התמיכה הקבוע במבחני התמיכה ולאמות המידה הקבועות במבחני התמיכה.

12. בקשות אשר תגענה באיחור תדחנה ללא דיון. בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים עלויות להיפסל בוועדת התמיכות. יש למלא בקפדנות אחר ההנחיות.

13. אין בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.

14. על פי הנחיית החשב הכללי חלה חובה על הגופים הנתמכים על ידי המשרד לחתום על חלק מהמסמכים במערכת המרכב"ה באמצעות חתימה דיגיטלית של שני מורשי חתימה מטעמם. על כן יש לדאוג לכך שלשני מורשי החתימה של כל גוף המבקש את תמיכת המשרד יונפקו כרטיסים חכמים.

15. מוסדות אשר יקבלו את תמיכת המשרד יציינו את דבר תמיכת המשרד בפרסומיהם במקום ראוי.  מוסד נתמך שלא יפרסם את  דבר תמיכת המשרד בפרסומיו- מסתכן בעיכוב התמיכה ו/או שלילתה. 

16. מובהר בזאת התמיכה תהיה כפופה מלבד להחלטת וועדת התמיכות, גם לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית הרלוונטית, וכי אין בפרסום זה הבטחה תקציבית כלשהי.   

17. תקציב המדינה לשנת 2021 טרם אושר, אין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, לרבות תקציב לתשלום מקדמות, ומה יהיה שיעורו ככל שייקבע. האחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת בטרם אושרה התמיכה תהיה על מוסד הציבור בלבד בהתאם להנחיות החשב הכללי.

18. לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר חלוקת התמיכה והיקפה המאושר עבור כל אחד ממוסדות הציבור המבקשים תמיכה, עד לאחר אישור תקציב מדינה לשנת 2021.
    
ועדת התמיכות, המשרד לשיתוף פעולה אזורי