מכרז פומבי: מנהל/ת אגף א׳ - שת״פ עם הרש״פ

91492
13/09/2021
30/09/2021
13/09/2021

מכרז מספר: 
91492

בינמשרדי

מס' המשרה
:
81066325
תיאור המשרה:

מנהל/ת אגף א' שת"פ עם הרש"פ 1 - משרות.

היחידה:
אגף בכיר כלכלה ופרויקטים

המקום
תל אביב - יפו

המשרד:
משרד לשיתוף פעולה אזורי

הדרגה:
43 דירוג 11 מח"ר. - דרגה 41

חלקיות:
100 אחוז

תאור התפקיד :
גיבוש המדיניות והאסטרטגיה של המשרד לשיתוף פעולה אזורי לקידום שיתופי
. הפעולה עם הרשות הפלסטינית בהתאם להחלטת ממשלה 346 מיום 7.6.2010
הובלה ותכלול הוועדה הכלכלית המשותפת עם הפלסטינים מטעם מדינת ישראל
שבראשה השר לשיתוף פעולה אזורי. (JEC)
גיבוש וביצוע מהלכים להסרת חסמים וחיזוק הקשרים הכלכליים, האזרחיים,
החברתיים והתרבותיים עם הרשות הפלסטינית ולהגברת האמון בין ישראל לרשות
הפלסטינית.
ניהול וליווי פרויקטים לשיתוף פעולה אזורי עם הרשות הפלסטינית בתחומים
שונים כדוגמת - תשתית, סביבה, בריאות, תיירות, כלכלה וסחר, תרבות, חינוך
וספורט.
עידוד משקיעים זרים לביצוע השקעות בכלכלה הפלסטינית בשיתוף פעולה עם ישראל.
אחריות על תכניות עבודה, גיבוש הובלה ומימוש הפרויקטים בתחומי אחריות האגף.
ייצוג המשרד בוועדות ופורומים משותפים בתחומי אחריות האגף.
ניהול צוות עובדי האגף, הנחייתם המקצועית, פיקוח על העבודה ועמידה ביעדים.
* ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך בהנחיית הממונה.
דרישות המשרה:
השכלה
*****
השכלה אקדמית: תואר ראשון
רצוי בתחומים הבאים: יחסים בין לאומיים, מזרח תיכון, מדעי המדינה, מדיניות
ציבורית, פוליטיקה וממשל, סוציולוגיה, לימודי אסלאם וערבית.
ניסיון
******
ניסיון של 5 שנים (לבעלי תואר שני 4 שנים) בניהול פרוייקטים מול
ערבית / הפלסטינית. v האוכלוסיה
בנוסף, נדרש ניסיון של שנתיים בניהול צוות עובדים (הניסיון יכול להיות חופף
או מצטבר).
כישורים נוספים רצויים
*********************
• כושר ביטוי ויכולות תקשורתיות ברמה גבוהה
• יכולת ניתוח, קבלת החלטות ועבודה בתנאי לחץ
• ידיעת השפה הערבית ברמה גבוהה
הערות:
המשרד עתיד לעבור לירושלים ברבעון ראשון של שנת 2022
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
המכרז הבין-משרדי מיועד לעובדי מדינה שהתמנו לשירות כדין לפי
חוק המינויים.
עובד המגיש מועמדות למכרז בין-משרדי יצרף לבקשה אישור זכאות להשתתף
במכרז בין-משרדי ושתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.
( המכרז פורסם ביום : ו' בתשרי, תשפ"ב ( 12/09/2021
( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כד' בתשרי, תשפ"ב ( 30/09/2021
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.