מכרז פומבי מס' 102/2019 לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ לרשויות מקומיות דרוזיות וצ'רקסיות בתחום התכנון והבנייה

27/01/2019
23/03/2019
27/01/2019

​​​

1.            מוזמנות בזאת הצעות לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ לרשויות מקומיות דרוזיות וצ'רקסיות בתחום התכנון והבנייה עבור המשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן: "המשרד").

2.            מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: www.morc.gov.il ובאתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il .

3.              תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות עם הזוכה היא ל-12 חודשים  מיום חתימת הסכם ההתקשרות בין הזוכה למשרד. למשרד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת. סך כל תקופות ההארכה לא יעלו על ארבע (4) שנים נוספות, לכדי חמש (5) שנים בסך הכל (להלן: "תקופות הארכה"); הכל בכפוף לצרכי המשרד, לזמינות תקציבית, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו (כפי תוקפן מעת לעת) ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה. תקופות ההארכה תיחשבנה חלק מתקופת ההתקשרות.

4.       במכרז תבוצע בחינה דו שלבית. לשם כך, הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה בנפרד מחלקי ההצעה האחרים.

5.       תנאי הסף ואמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.

מועדי המכרז
הפעילותהתאריכים
יום פרסום המכרז23.1.19
מועד אחרון להגשת שאלות להבהרה על ידי הספקים לדואר אלקטרוני: : majedm@morc.gov.il. באחריות הפונה לוודא באמצעות הדואר האלקטרוני כי שאלותיו הגיעו בשלמותן לנציג המשרד13.2.19
מועד מענה המשרד לשאלות ספקים20.2.19
מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים על ידי המציעים  בתיבת המכרזים של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, שדרות שאול המלך 8 תל אביב, קומה 13

23.3.19

עד השעה: 13:00

6.       מועדי המכרז:

7.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.

נא לשים לב כי בוצע תיקון במסמכי המכרז עצמם לעניין המועדים הקובעים בשל טעות סופר ואלו הותאמו למועדים כפי שפורסמו במודעה זו ובאמצעי המדיה השונים