קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות לצורך קיום אירועי תרבות וספורט המקדמים שיתוף פעולה אזורי -לשנת 2020 - הוארך מועד ההגשה

12/11/2020
19/11/2020
19/11/2020

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות לצורך קיום אירועי תרבות וספורט המקדמים שיתוף פעולה אזורי -לשנת 2020
**המשרד מבקש לעדכן כי בשל תקלה טכנית במערכת "מרכבה" שתוקנה הבוקר, נדחה מועד ההגשה עד ליום 19.11.2020 בשעה 23:59

 


1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי ( להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא 01/20 לתמיכה ברשויות מקומיות לצורך קיום אירועי תרבות וספורט בשנת 2020 המקדמים שיתוף פעולה אזורי, במטרה לעודד ולטפח את שיתוף הפעולה בין מדינת ישראל למדינות האזור והרשות הפלסטינית. 

2. לפיכך, מבקש המשרד לקבל בקשות לקיומם של אירועי תרבות וספורט בתחומים שונים המקדמים שיתוף פעולה אזורי, המיועדים לקהל הרחב בשנת 2020, ואשר ייקחו בהם חלק פעיל משתתפים ממדינות האזור ו/או הרש"פ בהתאם למפורט במסמכי הקול קורא.

3. "מדינות האזור"–  מדינות ערביות, מדינות מוסלמיות, מדינות באזור המזרח התיכון ואגן הים התיכון, מדינות הבלקן ומדינות אפריקה, ובלבד שפעולה עמן או עם מי שמצוי בזיקה להן מותרת לפי כל דין.

4. עיקרי תנאי הסף:
א. הגוף המבקש הינו רשות מקומית בלבד: עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.
ב. הרשות המקומית הגישה תכנית מפורטת מילולית ותקציבית אודות האירוע אשר בכוונתה לבצע ולקיים בשנת  2020 לאחר קבלת הרשאה חתומה.
ג. היקף התקציב המינימאלי לאירוע הינו 50,000 ₪.
ד. שיעור המשתתפים ממדינות האזור ו/או הרש"פ חייב לעמוד לכל הפחות, על 25% מכלל המשתתפים באירוע או לחילופין מינימום של 15 משתתפים ממדינות האזור ו/או הרש"פ. על שאר המשתתפים לכלול, בין היתר, משתתפים מישראל. לעניין זה, בתקופת הקורונה ניתן יהיה לקיים את ההשתתפות באופן מקוון.
ה. הגוף המבקש הוא הגורם היוזם את האירוע והינו האחראי על הפקתו.
ו. הגוף המבקש יעמיד ממקורותיו העצמיים לפחות 20% מעלות האירוע בפועל.

5. מסמכי הקול קורא המלאים והמחייבים, המסמכים הנלווים, פירוט תנאי הסף ויתר התנאים ויתר אמות המידה לבחירת הזוכים מפורטים באתר המשרד לשיתוף פעולה אזורי בכתובת: www.morc.gov.il

6. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 5.11.2020 בשעה 10:00. שאלות ההבהרה יוגשו, בכתב בלבד, לנציגת המשרד, הגב' שרון שור, באמצעות דוא"ל: sharonn@morc.gov.il תחת הכותרת: קול קורא 01/2020 לתמיכה ברשויות מקומיות לצורך קיום אירועי תרבות וספורט המקדמים שיתוף פעולה אזורי. ניתן לאשר את קבלת הפנייה בטלפון: 03-6060750. 

7. בקשות התמיכה יוגשו עד ליום 19.11.2020 בשעה 23:59 אך ורק באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא: https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal (פורטל מרכב"ה) למשרד הזכות הבלעדית להחליט על פסילת הבקשה במידה ולא תוגש בטופס הנכון או במידה וישונו הטפסים. 

8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו והוראות הקול קורא והמסמכים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והמסמכים הנלווים גוברות. 

9. המשרד איננו מחויב לקבל בקשה כלשהי, והוא רשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא. 

המשרד לשיתוף פעולה אזורי