חופש המידע

28/01/2021

מידע על החוק 
חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן.

החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע 

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט – 1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 20 ₪ והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

על פי הוראות תקנות חופש המידע (אגרות), ישנן מספר נסיבות המקנות פטור מתשלום אגרת בקשה:
1. אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה.
2. מבקשת המידע היא עמותה או חברה לתועלת הציבור.
3. המידע מתבקש עבור מחקר אקדמי.
4. מבקש המידע הוא אדם המקבל קצבה מהמדינה.

הפטור הוא מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, החל בשעה הרביעית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השמינית לטיפול) פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.

את אגרת הבקשה ניתן לשלם באמצעות חשבון בנק :
בנק הדואר: 09
סניף בנק: 001
מס' ח-ן: 27395 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ושתפ"א
או באמצעות שובר דואר.
להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק, גב' שרון שור
מס' טלפון: 03-6060750
פקס: 03-6060767
בכתובת: שדרות שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב

הגשת בקשה בטופס מקוון ​

ארגז כלים