מכרז פומבי מס' 104/2019 - פנייה לקבלת הצעות לארגון וביצוע קורס לפיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד עבור אזרחים ישראליים, תושבי הרשות הפלשתינית  ומדינות האזור, מתוקן לאחר שאלות הבהרה

26/02/2019
07/04/2019
26/02/2019

​​


1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי  (להלן: "המשרד") פרסם ביום 14.01.2019 מכרז פומבי מס' 104/2019. במסגרת הליך ההבהרות, תיקן המשרד את מסמכי המכרז, ובכלל זה תוקנו תנאי הסף הבאים:
תחת 'תנאי סף מקצועיים' בסעיף 5.1.2(ד'), התווספה חובת סיור בטרקלין העסקים שער אפרים בתאריך 19/03/2019 בשעה 10:00.
2. המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות הוארך והינו בתאריך 07/04/2019 בשעה 12:00.
3. מענה לשאלות ההבהרה יתפרסם 11/04/2019.
4. המועד האחרון להגשת הצעות הוארך והינו בתאריך 30/04/2019 בשעה 13:00. ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים בכתובת: קומה 13 שדרות שאול המלך 8, תל אביב. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות - לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 
5. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.
6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.


                  ועדת המכרזים 
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל