פנייה לקבלת הערות הציבור לטיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לשיתוף פעולה אזורי לתמיכה במוסדות ציבור המפעילים לשכות מסחר דו- לאומיות או אזוריות

13/08/2019
02/09/2019
13/08/2019

המשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן: "המשרד") מעוניין לקבל את הערות הציבור לטיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לשיתוף פעולה אזורי לתמיכה במוסדות ציבור המפעילים לשכות מסחר דו- לאומיות או אזוריות 


1. המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לשיתוף פעולה אזורי לתמיכה במוסדות ציבור המפעילים לשכות מסחר דו- לאומיות או אזוריות. המשרד מבקש לקבל את הערות הציבור בטרם יוחלט על ניסוחם הסופי של המבחנים. 
 
2. ניתן לעיין בטיוטת נוסח המבחנים באתר האינטרנט של המשרד תחת הלשונית "מידע" > "קולות קוראים ומכרזים":

3. כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לטיוטת מבחני התמיכה, מוזמן להגיש פניה בעניין, בכתב בלבד, לדוא"ל shamsa@morc.gov.il, עד ליום ה-02.09.12 בשעה 12:00 (יש לציין בשורת הכותרת של הודעת הדוא"ל – טיוטת מבחני תמיכה לצורך פעילויות המקדמות שיתופי פעולה אזוריים).

4. לאחר המועד האחרון לקבלת התייחסות הציבור, יגובש נוסח סופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם, לאחר שיידונו הפניות שנתקבלו עד למועד האמור. 

5. למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלק מהן, או משום  התחייבות לתמיכה במוסדות ציבור או בכל גוף אחר.