מענה לשאלות הבהרה – סבב שני; מכרז פומבי מס' 104/2019 - פנייה לקבלת הצעות לארגון וביצוע קורס לפיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד עבור אזרחים ישראליים, תושבי הרשות הפלשתינית  ומדינות האזור

14/04/2019
06/06/2019
14/04/2019

1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי  (להלן: "המשרד") פרסם ביום 14.01.2019 מכרז פומבי מס' 104/2019. במסגרת הליך ההבהרות, תיקן המשרד את מסמכי המכרז, ובכלל זה תוקנו תנאי הסף הבאים:
תחת 'תנאי סף מנהליים' בסעיף 5.1.2(ד') בחובת סיור בטרקלין העסקים שער אפרים התווסף כנס ספקים נוסף שיתקיים בתאריך 30.4.2019 בשעה 10:00. ההגעה לכנס הינה חובה וספק אשר לא יהיה נוכח לא יוכל להגיש את הצעתו (מציע שהשתתף בכנס מיום 19.3.2019 אינו נדרש להשתתף בשנית).
תחת 'תנאי סף מנהליים' בסעיף 5.1.3 'ערבות בגין הגשת ההצעה-תוגש על ידי המציע' שונה מועד תוקף הערבות הנדרשת עד לתאריך 25.9.2019. 
תחת 'תנאי סף מקצועיים' בסעיף 5.2.4- 'מתקני לימוד של המציע או של קבלן המשנה מטעמו', נמחק סעיף ג' ובמקומו הוסף: 
ג. רישיונות ואישורים- הזוכה מתחייב כי לכל אורך תקופת ההתקשרות, יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין. הזוכה מתחייב לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע על פי הסכם זה ומחייבת את הזוכה לקבלת היתר ו/או רישיון ו/או מילוי תנאי על פי דין תבוצע רק לאחר קבלת היתר ו/או הרישיון ו/או מילוי תנאי על פי כל דין.
תחת 'תנאי סף מקצועיים' בסעיף 5.2.5 מרצים לקורסי מחשוב של המציע או של קבלן המשנה מטעמו , שונו סעיפים ב' ו-ג' כך שנוסח הסעיף הינו כדלקמן:
א. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע או קבלן המשנה מעסיקים לפחות 10 מרצים המלמדים קורסים בתחומי המחשב. 
ב. על כל אחד  מהמרצים המוצעים ללמד בפועל בקורס [להלן:"המרצים המוצעים"] להיות בעל ניסיון הרצאה ב- 2 קורסים לפחות, אשר נערכו במהלך השנים 2015-2018, בתחום פיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד. מספר המרצים בפועל כפוף לשיקול דעת המציע.
ג. על כל אחד מהמרצים להיות דובר עברית ואנגלית או אנגלית וערבית.
ד. על כל אחד מהמרצים המוצעים להיות בעל שנתיים ניסיון בפיתוח mobile בסביבת אנדרואיד.
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, עליו למלא את פרטי המרצים הנדרשים  בהתאם לנוסח המחייב המופיע בנספח 10 המעודכן בחוברת ההצעה וכן לצרף קו"ח של המרצים המוצעים.
תחת 'תנאי סף מקצועיים' בסעיף 5.2.7 ג' פרטי חברי הצוות ותנאי הסף שונה כדלקמן:

#איש הצוות המוצעהשכלה מינימאליתניסיון מינימאלי במהלך השנים 2015 עד 2018
1מנהל הפרויקטתואר ראשון ניהול צוותים (בני לפחות 3 עובדים בכל צוות) אשר עסקו בארגון וביצוע של לפחות 3 קורסים ו/או פעילויות ו/או פרויקטים.
2מרכז ארגוניבעל 12 שנות לימודניהול לוגיסטי של לפחות 3 קורסים ו/או פעילויות ו/או פרויקטים.
3מרכז פדגוגיבעל תואר ראשון במדעי המחשב, או מהנדס תוכנה, מוסמך להוראה בתחומי המחשבניהול אקדמי של לפחות 3 קורסים בתחומי המחשוב


2. המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות הוארך והינו בתאריך 7.5.2019 בשעה 12:00.
3. מענה לשאלות ההבהרה יתפרסם בתאריך 16.5.2019. 
4. המועד האחרון להגשת הצעות הוארך והינו בתאריך 6.6.2019 בשעה 13:00. ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים בכתובת: קומה 13 שדרות שאול המלך 8, תל אביב. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות - לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 
5. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.
6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.