מכרז פומבי מס' 105/2019 פנייה לקבלת הצעות לבניית תכנית אסטרטגית רב שנתית עבור המגזר הדרוזי והצ'רקסי

01/08/2019
12/09/2019
01/08/2019

​           1. מוזמנות בזאת הצעות (פנייה לקבלת הצעות לבניית תכנית אסטרטגית רב שנתית עבור החברה הדרוזית והצ'רקסית) למשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן:                   "המשרד").

 1. 2. מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, בכתובת: http://www.morc.gov.il תחת הלשונית "מידע" > "קולות קוראים ומכרזים".

 2. 3. מהות ההתקשרות:

  בחירת ספק אשר יבנה תכנית אסטרטגית רב שנתית ליישום ב-15 השנים הקרובות לפחות, למגזר הדרוזי והצ'רקסי, ויסייע ליישומה. התכנית נדרשת להביא לידי ביטוי את אופן יישום היעדים והמטרות של המשרד והממשלה עבור המגזר. התכנית תסייע למשרד בניסוח "מפת דרכים" לפעילותו בשנים הקרובות במגזר הדרוזי והצ'רקסי.            המסמך שיגבש הזוכה יידרש לישימות מלאה על פי החלטות מנהלי המשרד וישמש את המשרד להצגת צרכים ממקורות מימון במשרדי הממשלה.
 3. 4. תקופת ההתקשרות:

  משך ההתקשרות עם הזוכה היא ל-12 חודשים  מיום חתימת הסכם ההתקשרות בין הזוכה למשרד. למשרד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת. סך כל תקופות ההארכה לא יעלו על ארבע (4) שנים נוספות.
 4. 5. תנאי סף:

  ותק

  המציע בעל וותק של 3 שנים מלאות לפחות, בין השנים 2018-2012, בתחום של בניית  תכניות אסטרטגיות רב שנתיות.

  ניסיון

  על המציע להיות בעל וותק של 3 שנים לפחות בתחום של בניית תכניות אסטרטגיות רב שנתיות. המציע יציג בהצעתו לפחות 2 פרויקטים בין השנים 2018-2012 שהיקף התקציב שאושר על ידי כל לקוח לביצוע התכנית האסטרטגית הרב שנתית עמד על לפחות 10 מיליון ₪. לפחות אחד מהלקוחות נמנה על משרדי ממשלה או רשויות מקומיות.

  מנהל פרויקט: מנהל הפרויקט יועסק כשכיר של המציע, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים של בניית תכניות אסטרטגיות רב שנתיות בין השנים 2018-2012.

  יועץ ארגוני: היועץ הארגוני יועסק כשכיר או כקבלן משנה של המציע, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות כיועץ ארגוני בתחום של בניית תכנית אסטרטגית רב שנתית בין השנים 2018-2012, בעל תואר ראשון  המוכר על המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

  כלכלן: הכלכלן יועסק כשכיר או כקבלן משנה של המציע, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות כשותף בביצוע ההיבטים הכספיים בתחום של בניית תכנית אסטרטגית רב שנתית בין השנים 2018-2012, בעל תואר ראשון בכלכלה או במנהל עסקים  ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או  רואה חשבון בעל רישיון תקף ממועצת רואי החשבון במשרד המשפטים.

  היקף מחזור כספי

  מחזור ההכנסות השנתי של המציע בין השנים 2015 ועד 2017, עמד על לפחות 4 מיליון ₪.

 5. 6. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז.

 6. 7. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 21/08/2019 בשעה 14:00, באמצעות הודעת דוא"ל בלבד, ל- MAJEDM@morc.gov.il, בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

 7. 8. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים בכתובת: שדרות שאול המלך 8, תל אביב, בקומה 13, הינו בתאריך 12/09/2019 בשעה 10:00. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד.

 8. 9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.