מענה לשאלות הבהרה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לשיתוף פעולה אזורי לתמיכה במוסדות ציבור המפעילים פרויקטים ופעילות לשיתוף פעולה אזורי

05/06/2019
08/07/2019
07/07/2019
מבחנים למתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ״ה- 1985, לשנת 2019: במוסדות ציבור המפעילים פרויקטים ופעילויות לשיתוף פעולה אזורי

הבהרה כי בנושא כרטיס חכם למצטרפים חדשים, לטופס הצטרפות מוסד חדש יש לפנות לאנשי הקשר הבאים: חברת פרסונל איי.די בטלפון 03-7544666  moked2@personalid.co.il או חברת קומסדיין בטלפון 03-6443620 שלוחה 1 ohadm@comda.co.il

בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה - 1985 (להלן - החוק), גיבש המשרד לשיתוף פעולה אזורי, מבחני תמיכה כאמור, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.

1. בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעותו בחוק.
2. ניתן לקבל את נוסחי המבחנים ואת טופסי הבקשה באתר האינטרנט של משרד לשיתוף פעולה אזורי שכתובתו: http://www.morc.gov.il
3. בקשות לתמיכות יש להגיש בהתאם לנוהל להגשת בקשות תמיכה במוסדות ציבור ולדיון בהן, שהתפרסם בילקוט הפרסומים מס' 6558 עמ' 3172 מיום כ"ג באדר תשע"ג, 5 במרץ 2013, ואשר נמצא באתר האינטרנט של משרד המשפטים, בכתובת: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Tmihot (להלן – נוהל שר האוצר).
4. כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבל תמיכה על-פי המבחנים הנ"ל, מוזמן להגיש בקשה כאמור בהתאם לנוסחי המבחנים ולטופסי הבקשה שבאתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, לא יאוחר מיום ד' בתמוז תשע"ט, 7 ביולי 2019.
5. בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא:  https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal ("פורטל מרכב"ה").
6. למערכת מרכב"ה ניתן להיכנס רק עם כרטיס חכם. מוסדות שלא קיבלו תמיכה בשנה קודמת ימלאו טופס "הצטרפות מוסד חדש", אשר ניתן לקבלו  מחברת פרסונל איי.די בטלפון 03-7544666   moked2@personalid.co.ilאו חברת קומסדיין בטלפון 03-6443620 שלוחה 1 ohadm@comda.co.il
7. במועד הגשת בקשות התמיכה, יופעל מרכז תמיכה מקצועי שייתן מענה בשאלות מקצועיות בנושא התמיכה הנ"ל בלבד, במייל: rachelw@Morc.gov.il, יש לכתוב בשורת הנושא של המייל "שאלה מקצועית בנושא מבחני תמיכה".
8. בקשות התמיכה יאושרו ע"י המשרד בהתאם להוראות החוק; לנוהל שר האוצר; למבחני התמיכה; להחלטות הממשלה; להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהוראות החשב הכללי.
9. תמיכה, כאמור, תאושר למוסדות ציבור במסגרת התקציב הסופי שיוקצה לעניין זה, בכפוף לאישור התקציב, בתקנה תקציבית מס' 04560122.
10. סכום התמיכה הכולל המרבי לחלוקה בשנת 2019 עומד על סך 1,500,000 ₪.
הסכומים שייקבעו יחולקו בין כל מוסדות הציבור שיעמדו בתנאי הסף, בכפוף לאופן חישוב חלוקת התמיכה הקבוע במבחני התמיכה ולאמות המידה הקבועות במבחני התמיכה.
11. בקשות אשר יוגשו באיחור, באופן חלקי או לא תקין לא יתקבלו. אין בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.
12. על פי הנחיית החשב הכללי חלה חובה על הגופים הנתמכים על ידי המשרד לחתום על חלק מהמסמכים במערכת המרכב"ה באמצעות חתימה דיגיטלית של שני מורשי חתימה מטעמם. על כן יש לדאוג לכך שלשני מורשי החתימה של כל גוף המבקש את תמיכת המשרד יונפקו כרטיסים חכמים.
13. מוסדות אשר יקבלו את תמיכת המשרד יציינו את דבר תמיכת המשרד בפרסומיהם במקום ראוי.  מוסד נתמך שלא יפרסם את  דבר תמיכת המשרד בפרסומיו- מסתכן בעיכוב התמיכה ו/או שלילתה. 
14. מובהר בזאת התמיכה תהיה כפופה מלבד להחלטת וועדת התמיכות, גם לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית הרלוונטית, וכי אין בפרסום זה הבטחה תקציבית כלשהי.