נוהל תקצוב רשויות מוניציפליות סמוכות גדר 2018

05/07/2018
01/10/2018
10/07/2018
​​
​המשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן: "המשרד") מודיע על כוונתו לסייע בתקצוב פרויקטים
ציבוריים, המקדמים שיתוף פעולה אזורי כמפורט בהמשך, ברשויות מוניציפליות "סמוכות גדר" 
לגבול עם ירדן ומצרים (ע"פ הרשימה המפורטת בהמשך). 

המשרד רואה חשיבות רבה בקידום פרויקטים אזוריים, משותפים לישראל ושכנותיה, וזאת מתוקף תפקידיו ליזום פעולות לחיזוק הקשרים בין ישראל לשכנותיה וקידום רווחת תושבי האזור, בין היתר, באמצעות פרויקטים ממגוון תחומים כגון – חינוך, תרבות וספורט, מחקר, מסחר, סיוע, הומניטרי ועוד. לצורך קידום הנושא החליט המשרד להעמיד תקציב ייעודי להשתתפות בפעילות זו.