מכרז פומבי מס' 99/17 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום המשפט הבינלאומי

99/17
01/10/2017
30/10/2017
01/10/2017
​1. מוזמנות בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום המשפט הבינלאומי, עבור המשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן: "המשרד" או "המזמין").

2. מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי בכתובת: www.morc.gov.il.

3. יובהר כי העסקת היועץ המשפטי החיצוני שייבחר, תהיה בכפוף, בין היתר, להקצאת תקציב מתאים וכן לקבלת כל האישורים הנדרשים לעניין זה, לרבות אישור הוועדה להעסקת יועצים משפטיים חיצוניים במשרד המשפטים.

4. מהות ההתקשרות:
התקשרות עם מציע/ים לצורך מתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום המשפט הבינלאומי.

5. תקופת ההתקשרות:
ההתקשרות בין הצדדים תהיה למשך 12 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות"), שתחל ביום החתימה על הסכם ההתקשרות. 
למשרד שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, בגין השירות או כל חלק ממנו, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט כמפורט בהסכם ובכפוף לאישור ועדת המכרזים והמגבלות התקציביות באותה העת.

6. תנאי סף מקצועיים:
                על היועץ המשפטי המוצע מטעם המציע לעמוד בכל הדרישות שלהלן באופן מצטבר:
א. מורשה לעסוק בעריכת דין בישראל. 
ב. חבר בלשכת עורכי הדין בישראל בשנת 2017. 
ג. חברותו של היועץ המשפטי בלשכת עורכי-הדין בישראל לא בוטלה, לא פקעה, לא הושעתה ואינה מוגבלת, ולא הורשע בעבירת משמעת. 
ד. בעל ניסיון קודם מוכח של 5 שנים לפחות, בייעוץ משפטי בתחום המשפט הבינלאומי הפומבי.
ה. אנגלית ברמת שפת אם.
ו. העדר קיומו של ניגוד עניינים בין השירותים הנדרשים במסגרת המכרז לשאר עיסוקיו וענייניו של היועץ. 
יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.  

7. במכרז תבוצע בחינה דו שלבית. לשם כך, הצעת המחיר תוגש במעטפה סגורה בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. 

8. שאלות הבהרה תוגשנה בכתב בלבד באמצעות דוא"ל למר עודד פיקסלר: odedfi@morc.gov.il , בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז, לא יאוחר מתאריך 16.10.2017 בשעה 12:00. 

9. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים (קומה12, בכתובת: שדרות שאול המלך 8, תל-אביב), הינו ביום 30.10.2017 בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה, לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

10. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.

11. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.
                       ​