מבחנים לצורך תמיכה של המשרד לשיתוף פעולה אזורי בפעילויות המקדמות שיתופי פעולה אזוריים לצורך חיזוק הקשרים בין אוכלוסיית היעד בישראל לאוכלוסיית היעד במדינות האזור או הרשות הפלסטינית

15/01/2019
15/01/2019

​​

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחני תמיכה במוסדות ציבור לצורך פעילויות המקדמות שיתופי פעולה אזוריים לצורך חיזוק הקשרים בין אוכלוסיית היעד בישראל לאוכלוסיית היעד במדינות האזור או הרשות הפלסטינית. המשרד מבקש לקבל את הערות הציבור בטרם יוחלט על ניסוחם הסופי של המבחנים. 
 
ניתן לעיין בטיוטת נוסח המבחנים באתר האינטרנט של המשרד:

www.morc.gov.il

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לטיוטת מבחני התמיכה, מוזמן להגיש פניה בעניין, בכתב בלבד, לדוא"ל leed@morc.gov.il, עד ליום ה-3.2.2019 בשעה 12:00. (יש לציין בשורת הכותרת של הודעת הדוא"ל – טיוטת מבחני תמיכה לצורך פעילויות המקדמות שיתופי פעולה אזוריים).

לאחר המועד האחרון לקבלת התייחסות הציבור, יגובש נוסח סופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם, לאחר שיידונו הפניות שנתקבלו עד למועד האמור. 

למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלק מהן, או משום  התחייבות לתמיכה במוסדות ציבור או בכל גוף אחר.


ועדת התמיכות
המשרד לשיתוף פעולה אזורי​