מכרז פומבי מס' 102/2019 לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ לרשויות מקומיות דרוזיות וצ'רקסיות בתחום התכנון והבנייה

26/02/2019
23/03/2019
26/02/2019

1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי  (להלן: "המשרד") פרסם ביום 23/01/2019 מכרז פומבי מס' 102/2019. במסגרת הליך ההבהרות, תיקן המשרד את מסמכי המכרז, ובכלל זה תוקנו תנאי הסף הבאים:
תחת 'תנאי סף מקצועיים' בסעיף 6.2, התווסף אפשרות להיות בעל תואר שני בתחומי אדריכלות, גיאוגרפיה ותכנון ערים.
2. המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות הוארך והיה בתאריך 07/03/2019 בשעה 12:00.
3. מענה לשאלות ההבהרה יתפרסם בתאריך 14/03/2019.
4. המועד האחרון להגשת הצעות הוארך והינו בתאריך 24/03/2019 בשעה 13:00. ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים בכתובת: קומה 13 שדרות שאול המלך 8, תל אביב. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות - לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 
5. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.
6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.