מכרז פומבי מס' 101/2019 – פנייה לקבלת הצעות לבניית תוכנית אסטרטגית רב-שנתית עבור המגזר הדרוזי והצ'רקסי – מתוקן לאחר מענה לשאלות הבהרה

26/02/2019
17/03/2019
26/02/2019

​​

סעיף שאלה התייחסות הגורם המקצועי
4.2.1האם T בכל אחת מאבני הדרך מתייחסת לתחילת הפרוייקט (כלומר, אבן דרך "ניתוח מצב קיים" - הזמן המוקצה לביצוע הנו 2 חודשים) או בכל פעם ה T מבטא תחילת זמן עבודה מנקודת הזמן בה אישר המשרד את עבודת השלב הקודם. כלומר, אבן הדרך של "ניתוח מצב קיים" צריך להשלים תוך 3 חודשים.T הינו נקודת המוצא לכל הפרויקט.
11.5.2האם ליווי המשרד מול משרדי הממשלה השונים על מנת לקבל הסכמות/תקציבים הנדרשים לצורך החלטת ממשלה -  כלולים במרכיב  fix price או שמחושב על בסיס שעתילא נדרש שירות מסוג " ליווי המשרד מול משרדי הממשלה השונים על מנת לקבל הסכמות/תקציבים הנדרשים לצורך החלטת ממשלה "
חוברת ההצעהנבקש לקבל את חוברת ההצעה בגרסת WORDלא ניתן לקבל את המסמכים בקובץ WORD.
4.2.7.1מתן הסברים לסיבות לאי יישום התכנית, מחייב איסוף נתונים וקיום פגישות רבות. האם יועמד לביצוע פעילות זו , תקציב ייעודי- משלמים לפי שעות.לא
2(עמוד 57) א' ג' בתוכנית אסטרטגית משמעותית (כדוגמת הניסיון הנדרש במכרז זה, תקציב משמעותי, צוות רחב וכו') הלקוח בדרך כלל הוא המנכ"ל, או ראש אגף בכיר. בשרות הממשלתי כל המנכ"לים נמצאים בכהונה קצובה, לרוב של לא יותר מ 5 שנים . לכן נראה כי הדרישה שאיש הקשר מטעם הלקוח יהיה מועסק אצל הלקוח ביום הגשת ההצעה היא בלתי סבירה אם מדובר בפרויקטים שהתרחשו בין השנים 2012- 2018 ויישומם החל.   לכן נבקש להוריד דרישה זו, או לפנות אליו ישירות, לפי פרטים שנעביר במסגרת הההצעה הדרישה היא כי איש הקשר אצל הלקוח יהיה מועסק על ידי הלקוח ביום הגשת ההצעה משום העובדה כי מחווה הדיעה הינו איש הקשר בשם הלקוח. לפיכך על המציע לוודא כי איש הקשר המצויין על ידו במכרז מסוגל לאשר/להמליץ אעל המציע לאור היכרות עימו ועם עבודתו.
4.1.2  נבקש לפרט אילו סקרים יידרשו, אם ידרשו.לדוגמא, סקרים פיזיים/ כגון מצאי מוסדות חינוך אלה כרוכים בעלויות גבוהות מאד.  הכוונה היא לסקרים משני סוגים: 1) סקרים  לאיסוף נתונים וניתוחים 2) סקרי עמדה כגון שביעות רצון, העדפות וכדומה.                                   סקרים אלה נכללים במחיר הכולל (FIXED PRICEׂ).
4.2.4.1האם נקבל את כל הנתונים והמידע הנדרש בסעיף זהכל המידע הזמין יעמוד לרשותכם .
1.1.3האם אפשר לקבל את רשימת היישובים הנכללים במסגרת התכנית האסטרטגית?התשובה חיובית. יפורסם כנספח לקובץ זה
4.2.1האם הכוונה בגרף למספרים ליד האות T לחודשים – שהרי אז זה לו"ז אינו  ריאלי.האם יש אומדן תכולה של מספר פגישות ולו"ז לכל אבן דרך ? אומדן כללי למשך (קלנדרי) הכנת התוכנית ?כן , הכוונה למספר חודשים. לטעמנו לוחות הזמנים ריאליים בהתחשב בסיוע אותו יקבל הזוכה לביצוע העבודה הן מצד המשרד והן מצד הרשויות המקומיות. יובהר כי הזוכה הוא זה אשר אמור לבנות את תכנית העבודה למימוש השירותים בלוחות הזמנים המוגדרים.
5.1.5.3.3האם תארים ראשונים נוספים ממדעי החברה (כגון סוציולוגיה ארגונית, לימודי עבודה) עשויים לענות על תנאי הסף של היועץ הארגונילגבי תואר ראשון סוציולוגיה ארגונית או לימודי עבודה - התשובה חיובית.
5.1.5.3.4האם תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב שווה לדרישת התואר במנהל עסקים לתואר ראשון?לא
11.3.2.3האם תארים שניים נוספים ממדעי החברה (כגון סוציולוגיה, פסיכולוגיה ולימודי עבודה) עשויים לזכות בניקוד המירבי עבור השכלת מנהל הפרויקטהתשובה חיובית לגבי תארים שניים בתחומי - סוציולוגיה, פסיכולוגיה ולימודי עבודה
11.3.2.5האם תארים שניים נוספים ממדעי החברה (כגון סוציולוגיה ארגונית, לימודי עבודה) עשוייםלזכות בניקוד המירבי עבור השכלת היועץ הארגונילא. התשובה חיובית לגבי תארים שניים בתחומי - סוציולוגיה, פסיכולוגיה ולימודי עבודה
5.1.5.3.3אנו מבקשים להוסיף בסעיף השכלה גם מי שהוא מהנדס תעשייה וניהול. ההשכלה , היכולות המקצועיות ואף הניסיון, הן רבות מאד ומשמעותיות ביותר אין שינוי במסמכי המכרז.
ערבות ביצוענבקש כי להוסיף את המשפט. לא ניתן יהיה להסב ערבות זו זהו נוסח הוראת התכ"ם על פי החשכ"ל. אין שינוי במסמכי המכרז.
5.1.5.2 ו 11.3.2ע"פ דרישות המכרז, המציע ביצע לפחות שני פרויקטים שונים בתחום של בניית תכניות אסטרטגיות רב שנתיות לכל הפחות עבור 2 לקוחות שונים. נודה על אישורכם כי גופים שונים תחת אותו משרד ממשלתי (כדוגמת הרשות לסחר הוגן והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – שניהם במשרד הכלכלה), ייחשבו לצורך בחינת תנאי הסף והניקוד האיכותי במכרז כשני לקוחות שונים.  התשובה חיובית.
11.3.2(3)נא אישורכם כי תואר שני במדיניות ציבורית יוכר כ-"תואר שני במנהל ציבורי" כאמור בנוסח הסעיף.מקובל
5.1.3נבקש כי טרם החילוט, יפנה המשרד לזוכה לבירור הסוגיהאין שינוי במסמכי המכרז.
7ג'נבקש להוריד סעיף זה. אם יווצר מצב של חשש לניגוד ענינים, יעדכן הזוכה את המשרד בכךאין שינוי במסמכי המכרז.
11.3.2נבקש להרחיב את הניקוד הנוסף גם לתואר שני במנהל עסקים/ מדעי הניהול עם התמחות בפיתוח/התנהגות ארגונית וכן גם לתואר שני בפסיכולוגיה ארגונית.מקובל - התעדכן במכרז
20.2נבקש להוריד את גובה הפיצויים המוסכמיםאין שינוי במסמכי המכרז.
10.6נבקש להוסיף כי תשלום כאמור ייעשה בהסכמת הצדדים או לאחר שפנו לערכאה מתאימה וניתן פס"ד חלוטאין שינוי במסמכי המכרז.
19.4נבקש כי בטרם יקוזז סכום כלשהו יתברר הנושא מול נותן השירותים. תשלום כאמור ייעשה בהסכמת הצדדים או לאחר שפנו לערכאה מתאימה וניתן פס"ד חלוט אין שינוי במסמכי המכרז.
3המשרד דורש המשך התקשרות ללא תמורה תוך הצגת דרישה לספוג את ההוצאות ( שעות ייעוץ, עלות ערבות, עלויות ביטוח וכד').אנו מבקשים לשנות זאת ולהמשיך לתגמל וכן לתחום בזמן את ההתחייבות מאחר ופעילות במסגרת תכנית אסטרטגית שהתחילה במהלך ההתקשרות  יכולה להימשך זמן רב במיוחד אם מדובר על תהליכי התאמה, הטמעה פיתוח וכואין שינוי במסמכי המכרז.
3.גלא ברורה האמירה של השלמת העבודה ללא תמורה. שהרי מדובר בפרויקט ארוך טווח ללא  מועד סיום ברור. האם יש צפייה שלאחר תקופת ההתקשרות ההשלמה תהיה ללא תמורה ? אין שינוי במסמכי המכרז.
5.1.5.2  האם נדרש ניסיון של המציע או אפשר להציג גם ניסיון של חבר בצוות הליבה והדבר יחשב כחלק  מניסיון המציע.ניסיון המציע - קרי החברה המציעה .
9.2נבקש להבהיר כי הבעלות לתוצרי העבודה תועבר למשרד רק לאחר ששילם לספק את מלוא התמורה, כמפורט בחוזה שיחתם בין הצדדיםהבקשה נדחית, לא ניתן לתקן את הסעיף
9.3נבקש להבהיר כי במידה ויעשה מצד המשרד שינויים בתוצרי העבודה של הספק, יצוין כי הספק אינו אחראי לאותן תוספות, שינויים או עריכה מחדש ואף לא להשלכות שעשויות להיות להןככל והמשרד יבצע שינוי מהותי ההבהרה מקובלת
3.9נבקש להוריד את סיפא הסעיף ולהוסיף כי טרם הבאת הסכם זה לסיום על ידי המשרד, יפנה המשרד לזוכה לשם בירור הענייןהמשרד יפנה בכתב לספק לשם בירור סוגיה שבמחלוקת בטרם יחליט על הפסקת התקשרות מבעוד מועד
5.6נבקש כי יעדכן המשרד את המציע ויאפשר לו לברר את הנושא. תשלום כאמור ייעשה בהסכמת הצדדים או לאחר שפנו לערכאה מתאימה וניתן פס"ד חלוטהבקשה נדחית, לא ניתן לתקן את הסעיף
6.6המונח "שביעות רצון" הינו מונח סובייקטיבי ועמום שאיננו מאפשר קביעת מדד מדויק. אשר על כן מבוקש כי המונח "שביעות רצון" יוחלף במונח מקצועי מדויק יותר, המאפשר התייחסות של הספק :"בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם על נספחיו"מקובל - תוקן במסמכי המכרז
כתב ערבותנבקש כי להוסיף את המשפט. לא ניתן יהיה להסב ערבות זו זהו נוסח הוראת התכ"ם על פי החשכ"ל. אין שינוי במסמכי המכרז.
5.1.5.3.2 ב' (ב) נבקש להבהיר כי לגבי שלושת העובדים שעבדו על הפרויקט, חלקם מדובר בעובדים שעסקו בניתוח נתונים, ואיסוף מידע, ולא נחשפו בהכרח ישירות ללקוח. שאלה לא ברורה. 
4.2.4.1 – ג'פירוט פרויקטים – האם הכוונה שהפירוט ייאסף ע"י החברה הזוכה מול כל רשות בנפרד (מחייב השקעת שעות רבה באיסוף הנתונים) – או שקיים קובץ  מרכז אותו נקבל ?שיטת האיסוף, עיבודו וניתוחו יכללו במסגרת תכנית העבודה שתוצע על די הזוכה במכרז.
4.2.4.1 – ד'מהו מקור המידע לסיבות לאי יישום הפרויקטים ?הזוכה יידרש לדגום את תחומי הפעילות, לאתר את מקורות המידע ולנתח בהתאמה את הנתונים לצורכי הפעילות הנדרשת
5.1.5.2כיצד תבקשו להוכיח שתקציב המימוש עומד על 10 מיליון ₪ יש לקבל אישור  חתום מהלקוח
5.1.5.2האם ניסיון המציע מתייחס לניסיון של כלל הצוות שיעמיד המציע (הכולל עובדי המציע וקבלני המשנה)?ניסיון המציע מתייחס לניסיון המציע כחברה ולא ניסיון עובדי החברה. ניסיון עובדי החברה נבחן בסעיפים אחרים
5.1.5.3.4תואר בהנדסת תו"ן  או תואר שני במנע"ס תואר שני במנהל עסקים
5.1.3ע"פ הוראות התכ"מ לעניין ערבות מכרז (סעיף  2.3.1.9.1 להוראה 7.5.1.1), ערבות המכרז תהיה בשיעור של עד 2.5% מהיקף שווי ההתקשרות או אומדן ההתקשרות. האם ערבות ההצעה בסך של 50,000 ₪ משקפת את אומדן המשרד להיקף שווי ההתקשרות?עורך המכרז ערך את מסמכי הערבות בהתאם להוראות התכ"ם.
11.3.2(4)נבקשכם לאשר כי פרויקט של תוכנית אסטרטגית רב שנתית אשר אושר כהחלטת ממשלה ואשר יישומו טרם החל יוכר לצורך קבלת ניקוד בסעיף זה.אין שינוי במסמכי המכרז.
11.5.21.      נבקש את פירוט נוסחת שקלול הצעת המחיר בין המרכיב הקבוע והמרכיב השעתי.                                      2.      לעניין המרכיב הקבוע בהצעת המחיר, המציעים נדרשים להציע מחיר קבוע וכולל (Fixed Price) לארבע אבני הדרך העיקריות בעבודה. מניסיוננו בתכניות אסטרטגיות דומות, ניתן לבצע את אותה תחולת עבודה פורמלית, ברמות העמקה והשקעת תשומות השונות מהותית זו מזו. הדבר בא לידי ביטוי במכרז זה בעקר בשלב ניתוח המצב הקיים, הכולל סקירה מחודשת של כלל הצרכים המשתנים, האילוצים, הגורמים המעורבים ובעלי העניין בתחומים הבאים: חינוך, חקלאות, בריאות, תעסוקה, רווחה, תחבורה, בינוי ותשתיות, תיירות, תכנון כפרי ואורבני, תרבות וספורט, קידום סדר יום כלכלי ברשות המקומית. להערכתנו, קיים חשש ממשי למצב בו ייווצרו פערים משמעותיים בין המציעים בהצעות המחיר ב- Fixed Price, כאשר פערים אלה ישקפו פערי איכות והעמקה אשר לא יבואו לידי ביטוי מספק בניקוד האיכותי של ההצעות. על מנת להתמודד עם מצב זה, מוצע כי במקום מחיר FIX פתוח, ייכלל במכרז מחיר מרבי, אשר ישקף פחות או יותר את התקציב שהוקצה לפרויקט,  כאשר התחרות תתקיים על הנחה ממחיר זה. נדגיש כי עצם קביעת סף מחיר מרבי תשיא את התועלת לעורך המכרז היות וזה יאפשר לכם לדרג איכותית את לב העבודה קרי מרכיב הפיקס וכן לתת ביטוי לשיעור הנחה ממחיר המקסימום. בדרך זו, כל ההצעות תהינה בסדר גודל דומה ולמציעים במכרז יינתן תמריץ להשיא את האיכות באותה סביבת מחיר.1. בסעיף 11 במכרז מפורט תהליך בחירת הזוכה כולל הנוסחאות הרלוונטיות. 2. אין שינוי במסמכי המכרז.
4.2.1 ב'4נבקש להבהיר מה הכוונה בסעיף זה. האם המשמעות היא שבמידה ויהיו שינויים בלו"ז, עקב ארועים שאינם תלויים בספק, עדיין יהיה הספק מחוייב אליו? הכוונה היא לקחת בחשבון את כלל המשתנים המרכיבים פרויקט מסוג זה ולתכלל זאת בלוחות הזמנים המוגדרים בתכנית העבודה אותה יידרש הזוכה להגיש במסגרת המכרז
4.2.3נבקש להבהיר מה הכוונה בגיליון ממוחשב. האם הכוונה ללוח אקסל?לא בהכרח - גליון ממוחשב או תוכנה ייעודית
5.1.5.2 ב'האם הכוונה היא להציג פרויקט שהמציע ליווה בו את היישום?לא, הכוונה שהמציע בנה תכנית אסטרטגית בהתאם לתנאים הנקובים בסעיף זה
5.1.5.2 ג'תכניות אסטרטגיות רבות במגזר הממשלתי – ציבורי מיושמות הן באמצעות תקציב (לדוגמא לפרסום, השקעות או מערכות מידע) והן באמצעות הוספת יחידות ו/או כ"א .בדרישה לתקציב יישום של 10 מלש"ח למימוש התוכנית האם מדובר רק בתקציב הוצאות או שניתן לכלול גם עלויות כ"א (שאינן מופיעות בתקציב הוצאות)אם תקני כ"א הם מסקנה של התכנית האסטרטגית - אזי התשובה היא כן.
5.1.5.3.3 ב'התארים המופיעים בסעיף זה אינם ברורים/ קיימים, למיטב ידיעתנו אין תואר ראשון כיום בישראל בפיתוח ארגוני או פסיכולוגיה ארגונית וכו'. התארים במקצועות אלו הם לרוב תואר שני כאשר התואר הראשון נדרש להיות מדעי החברה- פסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה  או מדעי ההתנהגות. בנוסף, קיים בתחום תואר שני במנהל עסקים/ מדעי הניהול עם התמחות בפיתוח/התנהגות ארגונית וכן יש תארים בפסיכולוגיה ארגונית, לכן נבקש כי כל התארים הנ"ל יוגדרו כתואר ראשון רלוונטי לדרישות הסף תואר ראשון במדעי ההתנהגות יתקבל כחופף לדרישה לתואר ראשון בפסיכולוגיה ארגונית או בייעוץ ארגוני או פיתוח ארגוני
11.3.2נבקש להבהיר כי חלה טעות סופר במסמכי המכרז וכי  נכתב בטעות כי סעיף הגדרות תנאי הסף הינו 5.1.2.5 והכוונה הייתה לסעיף 5.1.5.2מדובר בטעות סופר והכוונה היא לסעיף 5.1.5.2 - יתוקן במסמכי המכרז
11.4.2נבקש להבהיר באיזה שלב יש צורך להציג את המתודולוגיה. האם במסגרת הגשת ההצעה או רק לאחר הזימון לראיון המציע אשר יוזמן לראיון יידרש להצגת מתודולוגיית העבודה המוצעת על ידו
1.2.4.1נבקש להבהיר מהו זמן הניסיון המינימאלי הנדרש למנהל הפרויקט המוצע. בסעיף זה צוין כי הניסיון המינימאלי הנדרש בינו בין השנים 2014-2018 ואילו בסעיף 5.1.5.2  (אליו מפנה סעיף זה), נכתב כי נדרש ניסיון בין השנים 2012-2018 מדובר בטעות סופר: כל שנות הנסיון נדרשות להיות בין השנים 2012-2018 – הסעיף תוקן
1.2.4.2כנ"למדובר בטעות סופר: כל שנות הנסיון נדרשות להיות בין השנים 2012-2018 – הסעיף תוקן
נספח הצעת המחירבסעיף 4.2.1 מפורטים לוחות הזמנים לביצוע העבודה. אבני דרך א+ב, מוגדרות כחודש והתמורה בינן היא 15% , אבן דרך ג, מוגדרת כחודשיים והתמורה בגינה הינה 25% ואילו עבור אבן דרך ד, שאורכה חודשיים נוספים , התמורה תהא 60%. נראה כי החלוקה לאבני דרך והתמורה בגינם אינה מידתית.שלב ג', של "ניתוח המצב הקיים", הוא עתיר משאבים ואורכו כחודשיים ויחד עם זאת התמורה בגינו היא 25% בלבד, נבקש לשנות את החלוקה בין אבן דרך זו , לאבן דרך ד'.כך שאבן דרך ג' ניתוח תמונת מצב תהא 40% ואילו אבן דרך ד' אופן יישום מטרות ויעדים (התכנית האסטרטגית) תהא 45% אין כל סיבה לשנות אין שינוי במסמכי המכרז

​