​מכרז פומבי מס' 100/17 הזמנה להציע הצעות למתן ייעוץ טכני הנדסי בנושא תעלת הימים

100/17
16/05/2017
15/06/2017
16/05/2017
​​​​1. מוזמנות בזאת הצעות למתן ייעוץ טכני הנדסי בנושא תעלת הימים עבור המשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן: "המשרד").

2. מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי בכתובת: www.morc.gov.il​.

3. מהות ההתקשרות:

למשרד נדרש יועץ, בתחום ההנדסי הטכני אשר יעזור לנציג המשרד בתיאום ופיקוח על עבודת היועצים, ילווה את הליכי המכרזים, ירכז וישתתף בוועדות שהוקמו מכוח ההסכם הבילטרלי, ירכז עבור נציג המשרד את הנתונים הרלוונטיים בנושא, ינתחם, יציג חלופות לביצוע והמלצות בנושאים השונים כן ויסייע בריכוז עבודת המטה בנושאים הנ"ל וקידומם אל מול משרדי הממשלה, ממלכת ירדן וגופים רלוונטיים נוספים.

4. תקופת ההתקשרות:

ההתקשרות בין המשרד לבין הזוכה במכרז הינה לתקופה של שנה החל מיום חתימת הסכם ההתקשרות. למשרד תהא שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם, בהיקף שעות שנתי זהה, ובסך הכל חמש שנים, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

5. תנאי סף:

א. המציע יעמיד יועץ מטעמו אשר עומד בתנאי הסף כמפורט להלן:
• בעל תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, הנדסה כימית, הנדסת מכונות.
• בעל רישיון מהנדס בתוקף מטעם רשם המהנדסים במשרד הכלכלה.
• בעל ניסיון של חמש שנים לפחות במשך 10 השנים האחרונות בתכנון, הקמה או תפעול של פרויקטים בשיטת BOT בהיקפים גדולים של מתקני התפלת מי ים בטכנולוגית אוסמוזה הפוכה, בין אם מטעם הזכיין, הגורם המממן, ובין אם מצד גורם המזמין.
• בעל ניסיון בתכנון, הקמה או תפעול של פרויקט אחד לפחות, בשיטת BOT בהיקפים גדולים של מתקני התפלת מי ים בטכנולוגית אוסמוזה הפוכה, בין אם מטעם הזכיין, הגורם המממן, ובין אם מצד גורם המזמין.
• ניסיון של חמש שנים לפחות במשך 10 השנים האחרונות בעבודה מכח התקשרות עם משרדי ממשלה, או לחלופין, ניסיון של חמש שנים לפחות במשך ה 10 שנים האחרונות מטעם משרדי ממשלה. 
ב. יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

6. במכרז תבוצע בחינה דו שלבית. לשם כך, הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. 

7. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים בכתובת שדרות שאול המלך 8, תל אביב, בקומה 12, הינו בתאריך 15.6.2017 בשעה 12:00. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

8. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 1.6.2017 בשעה 12:00. בהודעת דוא"ל למר עודד פיקסלר בדואר אלקטרוני odedfi@morc.gov.il​, בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז. 

9. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.

10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.