פנייה להערות הציבור לטיוטת מבחני תמיכה בפעילויות המקדמות שיתופי פעולה אזוריים

26/12/2019
26/12/2019
פניה להערות הציבור
המשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן: "המשרד") מעוניין לקבל את הערות הציבור לטיוטת מבחני תמיכה לצורך תמיכה במוסדות הציבור המפעילים פרויקטים ופעילויות לשיתוף פעולה אזורי 

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחני תמיכה במוסדות ציבור המפעילים פרויקטים ופעילויות המקדמות שיתופי פעולה אזוריים לצורך יצירה וחיזוק הקשרים בין אוכלוסיית היעד בישראל לאוכלוסיית היעד במדינות האזור או הרשות הפלסטינית. המשרד מבקש לקבל את הערות הציבור בטרם יוחלט על ניסוחם הסופי של המבחנים. 

 
ניתן לעיין בטיוטת נוסח המבחנים באתר האינטרנט של המשרד, תחת לשונית מידע --> קולות קוראים ומכרזים - http://www.morc.gov.il/.


כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לטיוטת מבחני התמיכה, מוזמן להגיש פניה בעניין, בכתב בלבד, לדוא"ל rachelw@morc.gov.il, עד ליום ה-16.1.2020 בשעה 12:00. 

לאחר המועד האחרון לקבלת התייחסות הציבור, יגובש נוסח סופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם, לאחר שיידונו הפניות שנתקבלו עד למועד האמור. 

למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלק מהן, או משום  התחייבות לתמיכה במוסדות ציבור או בכל גוף אחר.


ועדת התמיכות
המשרד לשיתוף פעולה אזורי