פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לגיבוש תכנית לעיצוב קידום ומימוש יעדי שיתוף פעולה אזורי

03/09/2018
23/10/2018
03/09/2018
​1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי מבקש לקבל מידע לצורך גיבוש תכנית ונוהל משרדי למיסוד תהליך הערכת מצב אסטרטגית לאומית רב-שנתית ממנה יגזרו יעדי שיתוף הפעולה האזורי. הערכת המצב תוצג לממשלה מדי שנה לצורך אישור יעדי שיתוף הפעולה המרכזיים לשנת התקציב הקרובה, שהממשלה נדרשת לקדם ולתקצב על מנת לתת מענה אסטרטגי, ארוך טווח לסוגיות העיקריות שמשפיעות על האזור ותושביו בתחום הכלכלי והחברתי. התכנית תכלול את מסדי הנתונים הנדרשים, מתודולוגיה לאיסוף, ניהול ועדכון הנתונים ואופן השימוש בהם לצורך בניית הערכת המצב.

מטרת הנוהל להסדיר ולמסד את המנגנון לפיתוח ובניית תשתית רחבה התומכת בשינוי האקלים במרחב האזורי וביחסים שבין ישראל לשכנותיה הנדרש לצורך הנוהל וגיבוש הערכת מצב. 

2. הגופים הזכאים להגיש בקשות הינם חברות, מכוני מחקר, ארגונים ללא כוונת רווח, מוסדות אקדמיים ואחרים. 

3. טפסי ה-RFI, ומסמכים נלווים נוספים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד www.morc.gov.il.

4. הצעות יועברו לנציגת המשרד, רינה זיצר, בדוא"ל אלקטרוני בלבד, שכתובתו: rinaz@morc.gov.il​, זאת עד ליום 23.10.18  בשעה 14:00. בראש הפניה (בשורת נושא ההודעה האלקטרונית) יש לרשום: "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) לגיבוש תכנית לעיצוב קידום ומימוש יעדי שיתוף פעולה אזורי" .ניתן לאשר את קבלת הפנייה בטלפון: 03-6060736. 

5. הפונים רשאים להפנות שאלות הבהרה בקשר לפנייה זו לאשת הקשר שפרטיה מעלה, עד ליום ה- 17.9.18 בשעה 12:00, באמצעות דואר אלקטרוני. על הפונים  לוודא ששאלותיהם הגיעו בשלמותן לאשת הקשר. תשובות לשאלות הבהרה ככל שתתקבלנה, תפורסמנה במרוכז באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, לא יאוחר מיום 11.10.18.

6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו והוראות ה-RFI והמסמכים הנלווים לו, הוראות ה-RFI והמסמכים הנלווים גוברות. 

7. המשרד איננו מחויב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את הפנייה או לפרסם פנייה חדשה מכל סיבה שהיא.