מכרז פומבי 58680 – מנהל/מנהלת תחום תכנון מדיניות

09/10/2018
14/10/2018
09/10/2018

מכרז מספר: 58680 פומבי
מס' המשרה: 81067814
תואר המשרה: מנהל/ת תחום תכנון מדיניות 1 - משרות.
היחידה: יחידת תכנון מדיניות
המקום: תל אביב - יפו
המשרד: משרד לשיתוף פעולה אזורי
הדרגה: 42 דירוג 11 מח"ר. - דרגה 40
חלקיות: 100 אחוז
טווח שכר: 6,826 - 8,760

תאור התפקיד :

אחריות על פיתוח, יישום והטמעה של מתודולוגיה ארגונית להבניית תהליכי תכנון
אסטרטגי ויישום מדיניות, המבוססת על הערכות מצב לאומיות, מחקר ופיתוח,
ניתוח חלופות וקביעת סדרי עדיפויות, הגדרת מטרות הארגון ויעדי ביצוע, גיבוש
תוכניות עבודה יישומיות ותקצובן, הגדרת מדדי תפוקה וביצוע לצורך הערכת
מדיניות.

עריכת תוכנית עבודה שנתית ורב-שנתית של המשרד, מתוך ראייה מערכתית ובתיאום
עם ראשי האגפים המקצועיים, מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב ומנכ"ל הרשות לפיתוח
הגליל ובהתאם להנחיות הנהלת המשרד.

תיאום מול גורמים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים לגיבוש ויישום תוכניות עבודה.
סיוע בקידום פרויקטים אזוריים ומקומיים, ובכלל זה בחינת ההיבטים התקציביים,
ייזום פעילות להרחבת שיתופי הפעולה בין המגזר הציבורי, לבין ארגונים בחברה
האזרחית והמגזר העסקי.

אחריות לכתיבה ופרסום קול קורא, מיזמים משותפים, מבחני תמיכה ונהלים לאישור
פרויקטים.

פועל/ת בשיתוף פעולה עם הלשכה המשפטית לכתיבת הצעות החלטה לוועדת שרים
והממשלה, ותיאום מול משרדי הממשלה השותפים, אגף התקציבים, המחלקה המשפטית
ומזכירות הממשלה לרבות כתיבת תזכירי חוק.

ייצוג המשרד ושותפות בצוותים מקצועיים ובשולחנות עגולים ברמה משרדית, בין
משרדית ובין מגזרית, הרלוונטיים לתחומי העיסוק.

מופקד/ת על הערכת מדיניות וביצוע מעקב, בקרה, מדידת תפוקות ויישום תכניות
העבודה.

תכלול עבודת המטה, עריכת תכניות אב וניסוח ניירות מטה בנושאים שעל סדר היום
של המשרד, בהתאם להנחיות השר והמנהלת הכללית.

קידום וליווי מהלכי מדיניות לטווח קצר, בינוני וארוך ופועל/ת לטיוב השימוש
בכלי מדיניות שונים.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורכי המשרד ולהנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות הסף
**********
השכלה:
----------------------
השכלה אקדמית (תואר ראשון), רצוי באחד מהתחומים הבאים: מדיניות ציבורית,
מדעי המדינה, התנהגות/סוציולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה חברתית, הנדסת תעשייה
וניהול, או בתחומי תכנון, ניהול וארגון.
תינתן עדיפות לבעלי תואר שני או שלישי בתחומים המפורטים לעיל.
ניסיון:
----------------
לבעלי תואר ראשון - 4 שנות ניסיון*
לבעלי תואר שני – 3 שנות ניסיון*
*ניסיון בהובלת תהליכים במגזר הציבורי ו/ או תכנון והטמעת תוכניות
אסטרטגיות במגזר הציבורי או העסקי. מתוך כלל שנות הניסיון, נדרשות לפחות
שתי שנות ניסיון בעבודה במגזר הציבורי.
דרישות נוספות ורצויות:
**************************
ניסיון בניהול שותפויות ומשא ומתן, תקצוב ובקרה, בכתיבת מסמכי מדיניות.
כושר פרזנטציה ושכנוע.
שליטה בתוכנות אופיס כולל יכולת עיצוב מצגות וניתוח נתונים
יכולת הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאד בשפה העברית
היכרות עם המגזר הציבורי.

הערה:
**בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012- , ובתיאום
בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,
למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש
מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

במקרה זה נדרשים הנדסאים ל 5- שנות ניסיון וטכנאים ל- 6 שנות ניסיון בתחומים
המפורטים לעיל.

בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מבכר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים
רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

הערות:
המשרד מיועד לעבור לירושלים
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
"חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק
בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר למכרז. משכורתו של המועמד הספציפי
תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד המשרד וייתכן כי תהיה שונה באופן
מהותי מהמוזכר במכרז."

( המכרז פורסם ביום : כח' בתשרי, תשע"ט ( 07/10/2018
( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ה' בחשון, תשע"ט ( 14/10/2018
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.​