מכרז פומבי 58678 – מנהל תחום חברה ותעסוקה

09/10/2018
21/10/2018
09/10/2018

​​

מכרז מספר: 58678 פומבי
משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
מס' המשרה: 81062223
תואר המשרה: מנהל/ת תחום (חברה ותעסוקה) 1 - משרות.
היחידה: המנהלה לפ. חברתי/כלכ' מגזר הדרוזי צ'רקסי
המקום: תל אביב - יפו
המשרד: משרד לשיתוף פעולה אזורי
הדרגה: 42 דירוג 11 מח"ר. - דרגה 40
חלקיות: 100 אחוז
טווח שכר: 6,826 - 8,760

תאור התפקיד :
קידום פרויקטים במגזר הלא יהודי בתחומי פעילות המשרד לרבות:
חינוך, תעסוקה, תרבות הפנאי, אירועי ספורט ועוד.

שותפות בפעילויות מטעם מנהלת הדרוזים והצ'רקסיים לקידום שיתופי פעולה
ופרוייקטים משותפים בין מגזר הדרוזי והצ'רקסי לבין המגזר היהודי.
ריכוז ועדות מקצועיות משותפות למנהלת ולגורמי חוץ בתחום המגזר הדרוזי
והצ'רקסי בהתאם למדיניות המשרד ולתוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות.
הכנת חומר רקע, חוות דעת, הערכות מקצועיות בכל הקשור בתחום חברה ותעסוקה,
ובכלל זה, מעקב ובקרה אחר יישום החלטות הממשלה הנוגעים לתחומים אלו.
יעוץ לגופים המקצועיים במשרד ובמנהלת ושותף לדיונים במשרדי הממשלה
הרלוונטיים בעניינים הקשורים למגזר הדרוזי והצ'רקסי.

קיום קשר עם ארגונים, עמותות ומוסדות המייצגים את המגזר הדרוזי והצ'רקסי.
שותפות בתאום ביקורי נציגי המשרד ביישובים של האוכלוסייה הלא יהודית
ובמפגשים עם ראשיה.

קיום סיורים, השתלמויות וימי עיון בנושא המגזר הדרוזי והצ'רקסי.
ייצוג המשרד בפורומים משרדיים ובין משרדיים ובין משרדיים בכל פעילות הקשורה
לענייני המגזר הדרוזי והצ'רקסי. בהתאם להנחיות הממונה.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

דרישות המשרה:
דרישות סף:
**************
השכלה:
-------------
השכלה אקדמית (תואר ראשון)**
ניסיון:
------------
ניסיון בניהול פרויקטים באחד מהתחומים הבאים: חינוך, תעסוקה, תרבות הפנאי.
מתוך כלל שנות הניסיון, נדרשות שנתיים במגזר הציבורי.
לבעלי תואר ראשון - 4 שנות ניסיון. לבעלי תואר שני- 3 שנות ניסיון.
דרישות נוספות ורצויות:
------------------------
כושר ניהול, תאום וארגון ברמה גבוהה.
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה בשפה העברית והערבית.
הכרות עם עבודת מערכות במגזר הציבורי.
הערה:
*****
, **בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012-
ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים
והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים
להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.
במקרה זה נדרשים הנדסאים ל - 5 שנות ניסיון וטכנאים ל - 6 שנות ניסיון
בתחומים המפורטים לעיל.
בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מבכר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים
רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

הערות:
במשרה מועסק עובד במינוי בפועל עד 31.1.2018
המשרד מיועד לעבור לירושלים
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
"חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק
בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר למכרז. משכורתו של המועמד הספציפי
תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד המשרד וייתכן כי תהיה שונה באופן
מהותי מהמוזכר במכרז."

( המכרז פורסם ביום : כח' בתשרי, תשע"ט ( 07/10/2018
( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יב' בחשון, תשע"ט ( 21/10/2018
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.​