מכרז פומבי 58675 - מרכזת בכירה תכנון מדיניות

09/10/2018
14/10/2018
09/10/2018

מכרז מספר: 58675 פומבי
מס' המשרה: 81063714
תואר המשרה: מרכז/ת בכיר/ה (תכנון מדיניות) 1 - משרות.
היחידה: תכנון מדיניות
המקום: תל אביב - יפו
המשרד: פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
הדרגה: 41 דירוג 11 מח"ר. - דרגה 39
חלקיות: 100 אחוז
טווח שכר: 6,177 - 7,586

תאור התפקיד :
שותפות בפיתוח, יישום והטמעה של מתודולוגיה ארגונית להבניית תהליכי תכנון
אסטרטגי ויישום מדיניות, המבוססת על הערכות מצב לאומיות, מחקר ופיתוח,
ניתוח חלופות וקביעת סדרי עדיפויות, הגדרת מטרות הארגון ויעדי ביצוע, גיבוש
תוכניות עבודה יישומיות ותקצובן, הגדרת מדדי תפוקה וביצוע לצורך הערכת
מדיניות.

סיוע בעריכת תוכנית עבודה שנתית ורב-שנתית של המשרד, מתוך ראייה מערכתית
ובתיאום עם ראשי האגפים המקצועיים, מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב ומנכ"ל הרשות
לפיתוח הגליל ובהתאם להנחיות הנהלת המשרד.

סיוע בקידום פרויקטים אזוריים ומקומיים, ובכלל זה בחינת ההיבטים התקציביים,
ייזום פעילות להרחבת שיתופי הפעולה בין המגזר הציבורי, לבין ארגונים בחברה
האזרחית והמגזר העסקי.

אחריות לכתיבה ופרסום קולות קוראים, מיזמים משותפים, מבחני תמיכה ונהלים
לאישור פרויקטים.

ניהול הידע הארגוני והלמידה הארגונית במשרד וכן ניהול של הבניית תהליכי
עבודה הכוללים: פיתוח והטמעת כלים לתיעוד, לשימור ולהפצת הידע, לפיתוח
הידע, למיפוי, לריכוז ולניתוח מקורות וסוגי מידע מהארץ ומהעולם,
הרלוונטיים לעבודת המשרד. הנגשת מידע זמין לעובדי המשרד ולמשתמשים
חיצוניים.

קידום תהליכים טכנולוגיים ליישום ושיפור מערכות המידע לניהול ידע.
ייצוג המשרדים ושותפות בצוותים מקצועיים ובשולחנות עגולים ברמה משרדית,
בין משרדית ובין מגזרית, הרלוונטיים לתחומי העיסוק.

ביצוע מעקב, בקרה, מדידת תפוקות ויישום תכניות העבודה.
תכלול עבודת המטה, עריכת תכניות אב וניסוח ניירות מטה בנושאים שעל סדר היום
של המשרד, בהתאם להנחיות השר והמנהל/ת הכללי/ת.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורכי המשרד ולהנחיות הממונה.

דרישות המשרה:
דרישות סף:
**************
השכלה:
**************
השכלה אקדמית (תואר ראשון)*
ניסיון:
*****************
לבעלי תואר ראשון - 3 שנות ניסיון בגיבוש/ בהובלת תהליכי
תכנון והטמעת תכניות במגזר הציבורי/העסקי.
לבעלי תואר שני – 2 שנות ניסיון בגיבוש/ בהובלת תהליכי
תכנון והטמעת תכניות במגזר הציבורי/העסקי.
דרישות נוספות רצויות:
**************************
שליטה בתוכנות אופיס כולל יכולת עיצוב מצגות וניתוח נתונים
יכולת הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה בשפה העברית
היכרות עם המגזר הציבורי.
*הערה:
*********************************************
בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012- , ובתיאום
בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,
למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש
מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.
במקרה זה נדרשים הנדסאים ל 4- שנות ניסיון וטכנאים ל- 5 שנות ניסיון בתחומים
המפורטים לעיל.
בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מבכר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים
רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

הערות:
המשרד מיועד לעבור לירושלים.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
"חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק
בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר למכרז. משכורתו של המועמד הספציפי
תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד המשרד וייתכן כי תהיה שונה באופן
מהותי מהמוזכר במכרז."

( המכרז פורסם ביום : כח' בתשרי, תשע"ט ( 07/10/2018
( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ה' בחשון, תשע"ט ( 14/10/2018

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.​