מכרז פומבי מס' 105/2019 - פנייה לקבלת הצעות לבניית תכנית אסטרטגית רב שנתית עבור המגזר הדרוזי והצ'רקסי

29/08/2019
23/09/2019
29/08/2019

1.       המשרד לשיתוף פעולה אזורי  (להלן: "המשרד") פרסם ביום 1.8.2019 מכרז פומבי מס' 105/2019. במסגרת הליך ההבהרות, תיקן המשרד את מסמכי המכרז, ובכלל זה תוקנו תנאי הסף הבאים:

תחת תנאי סף מנהליים, ערבות בגין הגשת ההצעה, נספח 12 (ערבות בגין הגשת ההצעה):

מועד פקיעת הערבות שונה ליום 23.12.2019.

התווסף משפט: "הערבות אינה ניתנת להעברה או הסבה".

לתשומת לב המציעים בהתאם לסעיף 5.1.3.3 למסמכי המכרז נוסח נספח 12 המתוקן- ערבות בגין הגשת הצעה הינו נוסח מחייב ואין לסטות ממנו. סטייה כלשהי מנוסח הערבות ובכלל זה חוסר בחתימה ו/או חותמת, תגרום לפסילתה של ההצעה כולה.


ב.         תחת תנאי סף מנהליים, סעיף 5.3.1 כללי הוסף סעיף ד' לפיו:


" במקרה בו ניסיונו או היקף פעילותו של המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינם מספיקים לצורך עמידה בתנאים הנ"ל, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוגמא רכישת מניות, רכישת פעילות, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות העסקית הרלוונטית למכרז זה השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מעורך המכרז לצרף לנתוניו את נתוני האישיות המשפטית בה התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה בניסיון או היקף פעילות כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת ועדת מכרזים."
 

ג.        תחת איתנות פיננסית , סעיף  5.3.4 , נוספה הפסקה : " ככל ומדובר בשותפות אשר אינה מחויבת בביקורת על דוחותיה הכספיים או סקירה שלהם על ידי רואה חשבון חיצוני, תתקבל הצהרת אחד השותפים בפני עורך דין בנושא זה כאמור".

 תחת מחזור הכנסות של המציע  , סעיף  5.3.5 , נוספה הפסקה : " ככל ומדובר בשותפות אשר אינה מחויבת בביקורת על דוחותיה הכספיים או סקירה שלהם על ידי רואה חשבון חיצוני, תתקבל הצהרת אחד השותפים בפני עורך דין בגין הכנסות השותפות כאמור ".

תחת תנאי סף מקצועיים, סעיף 5.3.5.2 ,ניסיון קודם, שונה באופן שלהלן : במקום "לפחות אחד מהלקוחות נמנה על משרדי ממשלה או רשויות מקומיות" הנוסח שונה ל- "לפחות אחד מהלקוחות הינו גוף ציבורי כהגדרתו במכרז זה".

תחת תנאי סף מקצועיים, סעיף 5.3.5.2 ,ניסיון קודם, נוספה הפסקה שלהלן : " ובכלל זה מועד אישור התכנית האסטרטגית ותחילת יישומה ע"י הלקוח וכן מועד סיום יישום התכנית האסטרטגית ותחילת יישומה ע"י הלקוח, מאפייני התוכנית האסטרטגית, "


2.       המועד האחרון להגשת הצעות הוארך והינו בתאריך 23/09/2019 שעה 10:00. ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים בכתובת: קומה 13 שדרות שאול המלך 8, תל אביב. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות - לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

3.       אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.

4.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.