קול קורא 03/2018 לתמיכה ברשויות מקומיות לצורך קיום מפגשי מומחים המקדמים שיתוף פעולה אזורי

05/08/2018
20/09/2018
05/08/2018

​​

קול קורא 03/2018 לתמיכה ברשויות מקומיות לצורך קיום מפגשי מומחים המקדמים שיתוף פעולה אזורי
תאריך:31/07/2018

1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי מבקש לקבל בקשות לתמיכה בשנת 2018 במפגשי מומחים המקדמים שיתוף פעולה אזורי, אשר לפחות 50% או לחילופין 3 מומחים מכלל המשתתפים הם ממדינות האזור ומהרשות הפלסטינית. 
2. הגופים הזכאים להגיש בקשות הינם עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות. 
3. סכום התמיכה לבקשה לא יעלה על 50,000 ש"ח או על 80% מעלות ביצוע מפגש המומחים, לפי הנמוך מביניהם. 
4. טפסי הקול קורא, ומסמכים נלווים נוספים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד www.morc.gov.il . 
5. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד לנציגת המשרד, הגב' שרון שור, באמצעות דוא"ל: sharonn@morc.gov.il , עד ליום 15.08.2018 בשעה 14:00. ניתן לאשר את קבלת הפנייה בטלפון: 03-6060750. 
6. הבקשה תוגש לפורטל התמיכות הממשלתי https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal המועד האחרון להגשת בקשות הינו ביום 20.09.2018 עד השעה 14:00.
7. מלוא הפרטים בקשר לקול קורא, לרבות אמות המידה למתן התמיכה ותנאי הסף, מפורטים במסמכי הקול הקורא. 
8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו והוראות הקול קורא והמסמכים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והמסמכים הנלווים גוברות. 
9. המשרד איננו מחויב לקבל בקשה כלשהי, והוא רשאי לבטל את מבחני התמיכה או לפרסם מבחני תמיכה חדשים מכל סיבה שהיא. 


ועדת התמיכות בגופים אחרים
המשרד לשיתוף פעולה אזורי​