"מענה לשאלות הבהרה קול קורא מס' 01/2019 לתקצוב אירועי תרבות ברשויות ביישובים הדרוזים והצ'רקסיים לשנת 2019

12/06/2019
27/06/2019
12/06/2019
 1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי, באמצעות המנהלת לפיתוח חברתי-כלכלי במגזר הדרוזי והצ'רקסי, מבקש לפרסם קול קורא מס' 01/19 בנושא אירועי תרבות ברשויות המקומיות ביישובים הדרוזים והצ'רקסיים לשנת 2019, במטרה לקדם פעילויות בתחומי התרבות והאומנות, לעודד ולטפח את הפעילות הכלכלית והחברתית בישובים הדרוזים והצ'רקסיים בהיקף שלא יפחת מ-250 משתתפים למחזור פעילות האירוע.

  2.  הגופים הזכאים להגיש בקשות הינם עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות.

  3. שיעור התקצוב של כלל משרדי הממשלה עבור כל אירוע לא יעלה על 90% ממחזור האירוע. אחוז השתתפות המשרד ייקח בחשבון את אחוזי השתתפות משרדי ממשלה אחרים, כך שסך השתתפות כלל משרדי הממשלה לא תעלה על 90%.

  4. טפסי הקול קורא, ומסמכים נלווים נוספים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד www.morc.gov.il.

  5. שאלות בנוגע לנוהל יש להפנות בכתב בלבד, בצירוף פרטי הפונה, לביאן אלקאסם בדואר אלקטרוני biana@morc.gov.il לא יאוחר מיום 16.6.19 בשעה 14:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו. השאלות והתשובות בנוגע לנוהל יפורסמו במרוכז באתר המשרד לא יאוחר מיום 23.6.19.

  6. כל בקשה תוגש בשני העתקים (מקור והעתק). יש להגיש בקשות נפרדות לאירועים ולפעילויות תרבות. הבקשות לתקצוב, על צורפותיהן ונספחיהן, יוגשו למשרד לא יאוחר מיום א' ה- 27.6.19 בשעה 14:00  על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן. הבקשות יוגשו במעטפה סגורה אשר יירשם עליה "קול קורא לאירועי תרבות ביישובים הדרוזים והצ'רקסיים". את קובץ האקסל המתייחס לטבלת התקציב ואותה בלבד, יש לשלוח בנוסף גם קובץ במייל: ומלבד זאת אין לשלוח בקשות במייל, בפקס או בדואר.

  7. מלוא הפרטים בקשר לקול קורא, לרבות אמות המידה למתן התמיכה ותנאי הסף, מפורטים במסמכי הקול הקורא.

  8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו והוראות הקול קורא והמסמכים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והמסמכים הנלווים גוברות.

  9. המשרד איננו מחויב לקבל בקשה כלשהי, והוא רשאי לבטל את מבחני התמיכה או לפרסם מבחני תמיכה חדשים מכל סיבה שהיא.