קול קורא 01/2019 לתמיכה ברשויות מקומיות לצורך קיום אירועי תרבות המקדמים שיתוף פעולה אזורי

15/11/2018
15/01/2018
15/11/2018

​​1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי מבקש לקבל בקשות לתמיכה בשנת 2019 באירועי תרבות המקדמים שיתוף פעולה אזורי, ואשר יקחו בהם חלק פעיל משתתפים ממדינות האזור והרשות הפלסטינית, בהיקף שלא יפחת מ-10% או לחלופין מינימום של 25 משתתפים ממדינות האזור ומהרשות הפלסטינית.

2. הגופים הזכאים להגיש בקשות הינם עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות.

3. סכום התמיכה לבקשה לא יעלה על 200,000 ₪ או 80% מעלות ביצוע אירוע התרבות, לפי הנמוך מביניהם.

4. טפסי הקול קורא, ומסמכים נלווים נוספים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד www.morc.gov.il .

5. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד לנציגת המשרד, הגב' שרון שור, באמצעות דוא"ל sharonn@morc.gov.il, עד ליום 15.12.2018 שעה 14:00. ניתן לאשר את קבלת הפנייה בטלפון : 03-6060750.

6. הבקשה תוגש ב- 3 עותקים (מקור + 2 העתקים) למשרד לשיתוף פעולה אזורי, בית אמות המשפט, שדרות שאול המלך 8, תל אביב, לתיבת המוצבת בקומה 12. המועד האחרון להגשת הבקשות הינו ביום 15.01.2019 עד השעה 14:00.

7. מלוא הפרטים בקשר לקול קורא, לרבות אמות המידה למתן התמיכה ותנאי הסף, מפורטים במסמכי הקול הקורא.

8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו והוראות הקול קורא והמסמכים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והמסמכים הנלווים גוברות.

9. המשרד איננו מחויב לקבל בקשה כלשהי, והוא רשאי לבטל את מבחני התמיכה או לפרסם מבחני תמיכה חדשים מכל סיבה שהיא. ​