מכרז פומבי מס' 102/2019 - פנייה לקבלת הצעות לארגון וביצוע קורס לפיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד עבור אזרחים ישראליים, תושבי הרשות הפלשתינית  ומדינות האזור

21/01/2019
17/03/2019
21/01/2019

​​1.            מוזמנות בזאת הצעות לקבלת הצעות לארגון וביצוע קורס לפיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד עבור אזרחים ישראליים, תושבי הרשות הפלשתינית  ומדינות האזור עבור המשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן: "המשרד").

2.            מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: www.morc.gov.il ובאתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il .

3.              תקופת ההתקשרות:

משך ההתקשרות עם הזוכה הוא ל-12 חודשים  מיום חתימת הסכם ההתקשרות בין הזוכה למשרד. למשרד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת. סך כל תקופות ההארכה לא יעלו על ארבע (4) שנים נוספות, לכדי חמש (5) שנים בסך הכל (להלן: "תקופות הארכה"); הכל בכפוף לצרכי המשרד, לזמינות תקציבית, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו (כפי תוקפן מעת לעת) ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה. תקופות ההארכה תיחשבנה חלק מתקופת ההתקשרות.

4.              במכרז תבוצע בחינה דו שלבית. לשם כך, הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה בנפרד מחלקי ההצעה האחרים.

5.       תנאי הסף ואמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.

6.       מועדי המכרז:

מועדי המכרז
הפעילותהתאריכים
  
מועד אחרון להגשת שאלות להבהרה על ידי הספקים לדואר אלקטרוני: : guyb@morc.gov.il. באחריות הפונה לוודא באמצעות הדואר האלקטרוני כי שאלותיו הגיעו בשלמותן לנציג המשרד7.02.2019
מועד מענה המשרד לשאלות ספקים14.02.2019
מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים על ידי המציעים  בתיבת המכרזים של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, שדרות שאול המלך 8 תל אביב, קומה 13

17.03.2019

עד השעה: 13:00


7.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.