הארכת מועד מענה המשרד לשיתוף פעולה אזורי לשאלות הבהרה, במכרז מכרז פומבי מס' 102/2019 - פנייה לקבלת הצעות לארגון וביצוע קורס לפיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד עבור אזרחים ישראליים, תושבי הרשות הפלשתינית  ומדינות האזור

11/02/2019

הודעה בדבר הארכת מועד מענה המשרד לשיתוף פעולה אזורי לשאלות הבהרה, במכרז מכרז פומבי מס' 102/2019 - פנייה לקבלת הצעות לארגון וביצוע קורס לפיתוח אפליקציות בסביבת אנדרואיד עבור אזרחים ישראליים, תושבי הרשות הפלשתינית  ומדינות האזור​

מועד מענה המשרד לשאלות הבהרה על-ידי  המציעים יפורסם עד ליום שלישי, ה-19.02.2019.

הודעה על שינוי תשלח לכל המציעים ותפורסם באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי