מענה המשרד לשאלות מציעים - למכרז מספר 102/2019

19/02/2019

המשרד לשיתוף פעולה אזורי מפרסם בזאת מענה לשאלות הבהרה