מכרז פומבי לקבלת שירותי ייעוץ בהליכי מכרזים והתקשרויות עבור המשרד לפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

01/2016
14/03/2016
07/04/2016
14/03/2016

​​​​1. מוזמנות בזאת הצעות לאספקת שירותי ייעוץ וסיוע בהליכי מכרזים והתקשרויות למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן: "המשרדים"). התפקיד דורש ניסיון ויידע בכתיבת מכרזים, הליכים משפטיים הנוגעים למכרזים, עריכת סקירות שוק ועריכת בחינות כלכליות.


2. מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.nege​v-galil.gov.il​. וכן באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי בכתובת: www.morc.gov.il​

3. מהות ההתקשרות:

התקשרות בין המשרדים ליועץ למתן שירותי כתיבת מכרזים, ייעוץ וסיוע בהליכי מכרזים ‏והתקשרויות של המשרדים לסוגיהם השונים, בין היתר, הכנת וליווי מכרזים פומביים וסגורים; הכנת וליווי הקמת מאגרי ספקים; הכנת וליווי הסכמים בפטור ממכרז; הכנת וליווי הסכמים עם יועצים מומחים; ניהול מו"מ מול ספקים קיימים של המשרדים. יכול שהזוכה במכרז יתבקש לסייע בכתיבת מבחני תמיכה וקולות קוראים למשרדים.

4. תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם היועץ הזוכה. למשרדים שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם, והכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל. 

5. תנאי סף:

א. על המציע (להבדיל מנותני השירות מטעמו אשר תנאי הסף לגביהם מפורטים להלן) להיות פעיל בתחום הייעוץ למכרזים במגזר הציבורי / ממשלתי במשך שנתיים לפחות מתוך השנים 2012-2016, במהלכן הכין וליווה עד לסיומם לפחות 5 מכרזים עבור משרדי ממשלה או גופים ציבוריים (לעניין זה "גוף ציבורי" – רשות מקומית, תאגיד שהוקם בחוק, חברה ממשלתית וחברה עירונית). לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי זה על המציע להציג את רשימת הלקוחות והייעוץ אשר ניתן להם בפרק הזמן האמור. 

ב. על המציע להציג את כוח האדם האמור להלן (אחד בכל תחום לפחות):

1. מנהל הפרויקט:

1.1 בעל תואר ראשון לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, כלכלה, מנהל עסקים, תעשיה וניהול, הנדסה או ראיית חשבון.
1.2 בעל ניסיון של 3 ‏שנים לפחות, ממועד קבלת התואר הראשון, בכתיבת מכרזים.
1.3 על המציע להראות כי מנהל הפרויקט שהוצע על ידו, ניסח והכין לפחות 4 מכרזים (לרבות מפרטים, קביעת קריטריונים ומשקלות לבדיקת ההצעות) עבור משרדי ממשלה בלבד, בנושא רכישת שירותים או בנושא רכישת טובין בהיקף כולל של לפחות 4 מש"ח לאותם מכרזים, והשתתף באופן פעיל בליווים מתחילתם ועד סופם.

2. כלכלן (אחד לפחות) בעל הכישורים הבאים:

2.1 בעל תואר ראשון, באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, תעשיה וניהול, חשבונאות. 
2.2 בעל ניסיון של 3 ‏שנים לפחות, ממועד קבלת התואר, בכתיבת 4 ‏מכרזים לפחות או בתמיכה בכתיבת מכרזים למשרדי ממשלה או גופים ציבוריים (כהגדרתם בסעיף 5.א לעיל) בהיבט כתיבת סקרי שוק / אנליזות שוק.

3. משפטן (אחד לפחות) בעל הכישורים הבאים לפחות:

3.1 בעל תואר ראשון במשפטים.
3.2 בעל ניסיון של 5 ‏שנים לפחות, ממועד קבלת התואר, בתחום דיני המכרזים – עריכת, כתיבת ובדיקת ‏מכרזים, השתתפות בוועדות לבחינת הצעות במכרזים. 
3.3 על המציע להראות כי המשפטן המוצע על ידו, עזר בניסוח והכנה, בהיבט המשפטי, של לפחות 5 מכרזים עבור משרדי ממשלה בלבד, בנושא רכישת שירותים או בנושא רכישת טובין בהיקף כולל של לפחות 5 מש"ח לאותם מכרזים.
3.4 יובהר כי העסקת המשפטן תהיה אך ורק לשלב עריכת טיוטת מסמכי המכרז וכי מסמכי המכרז כפופים לאישורה של המחלקה המשפטית של המשרדים בהיבטים המשפטיים ומותנים באישורה הסופי של ועדת המכרזים של המשרדים. 

ג. על המציע להציג ערבות מציע בגובה 11,700 ₪, בתוקף עד ליום 7.7.2016 בנוסח המופיע במסמכי המכרז. 

ד. יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

6. במכרז תבוצע בחינה דו שלבית. לשם כך, הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשות במעטפה סגורה בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. 

7. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים בכתובת שדרות שאול המלך 8, תל אביב, בקומה 13, הינו בתאריך 7.4.2016 בשעה 12:00. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

8. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 27.3.2016 בשעה 12:00. בהודעת דוא"ל למר דרור סורוקה בדואר אלקטרוני  drors@pmo.gov.il​ בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז. 

9. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.

10. תשומת לב המציעים לכך שבמודעה שפורסמה בעיתונות ישנה טעות בתנאי הסף. המודעה המפורסמת באתר היא המעודכנת.

11. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.