פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לצורך גיבוש חזון ותכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי חברתי למגזר הדרוזי והצ'רקסי

22/08/2018
31/10/2018
23/08/2018
​​
1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי מבקש לקבל הצעות לצורך גיבוש חזון ותכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי חברתי למגזר הדרוזי והצ'רקסי. המשרד מעוניין לקבל מידע ורעיונות לקידום המגזר הדרוזי והצ'רקסי ולמיצוי הפוטנציאל החברתי והכלכלי, בין היתר, בתחומי החינוך, הרווחה, התעסוקה, תשתיות התחבורה, קידום הרשויות המקומיות ופיתוח תחום התיירות על מנת שאלו ימצאו ביטוי בגיבוש החזון והתכנית האסטרטגית. 

לאור כל אלו, מבקש המשרד לקבל מידע לגבי מיזמים, פרויקטים, תכניות ורעיונות שלדעת הפונה יש בהם כדי לקדם את המגזר באחד או יותר מהתחומים שצוינו לעיל.

2. מוסרי המידע יכול שיהיו חברות עסקיות, ארגונים ללא כוונת רווח, עמותות, אנשי אקדמיה ויזמים פרטים בעלי ידע וניסיון רלבנטי למידע אותו מבקשים למסור במסגרת זו.  

3. טפסי ה-RFI ומסמכים נלווים נוספים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.morc.gov.il. 

4. הצעות יועברו לנציגת המשרד, מעיין מיארה, בדוא"ל אלקטרוני בלבד, שכתובתו: Maayanm@Morc.gov.il, זאת עד ליום 31.10.2018 בשעה 14:00. בראש הפניה (בשורת נושא ההודעה האלקטרונית) יש לרשום: "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) לצורך גיבוש חזון ותכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי חברתי למגזר הדרוזי והצ'רקסי". ניתן לאשר את קבלת הפנייה בטלפון: 03-6060771. 

5. הפונים רשאים להפנות שאלות הבהרה בקשר לפנייה זו לאשת הקשר שפרטיה מעלה, עד ליום ה-12.09.2018 בשעה 12:00, באמצעות דואר אלקטרוני. על הפונים לוודא ששאלותיהם הגיעו בשלמותן לאשת הקשר. תשובות לשאלות הבהרה ככל שתתקבלנה, תפורסמנה במרוכז באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, לא יאוחר מיום 15.10.2018. 

6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו והוראות ה-RFI והמסמכים הנלווים לו, הוראות הRFI- והמסמכים הנלווים גוברות. 

7. המשרד איננו מחויב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את הפנייה או לפרסם פנייה חדשה מכל סיבה שהיא.