פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לצורך קידום פרויקטים לשיתוף פעולה עם מדינות האזור ו/או הרשות הפלסטינית

22/08/2018
02/10/2018
23/08/2018
​​​
1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי מבקש לקבל הצעות לצורך קידום פרויקטים לשיתוף פעולה עם מדינות האזור ו/או הרשות הפלסטינית. המשרד מבקש לקדם  שיתופי פעולה כלכליים, חברתיים וסביבתיים מול מדינות האזור והרשות הפלסטינית כאחד מיעדיו העיקריים. מטרת שיתופי הפעולה ליצור שינוי חשיבה ודפוס התנהגות במרחב האזורי במטרה לבנות תהליך מתמשך למיצוי האינטרסים המשותפים, קידום הרווחה הכלכלית ויציבות באזור. המשרד רואה חשיבות ומעודד שיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים בעלי עניין לקידום ופיתוח האזור.

לאור כל אלו, המשרד מבקש לבחון קידומם של פרויקטים מחוללי שינוי במרחב האזורי וביחסים שבין ישראל לשכנותיה. 

2.  הגופים הזכאים להגיש בקשות הינם חברות, שותפויות, ארגונים ללא כוונת רווח, עמותות, רשויות מקומיות, גורמי אקדמיה ויזמים פרטים. 

3. טפסי ה-RFI, ומסמכים נלווים נוספים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.morc.gov.il . 

4. הצעות יועברו לנציג המשרד, גיא בר-נתן, בדוא"ל אלקטרוני בלבד, שכתובתו: GuyB@Morc.gov.il, זאת עד ליום 02.10.2018 בשעה 14:00. בראש הפניה (בשורת נושא ההודעה האלקטרונית) יש לרשום: "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) לצורך קידום פרויקטים לשיתוף פעולה עם מדינות האזור ו/או הרשות הפלסטינית" ניתן לאשר את קבלת הפנייה בטלפון: 03-6060745. 

5. הפונים רשאים להפנות שאלות הבהרה בקשר לפנייה זו לאיש הקשר שפרטיו מעלה, עד ליום ה- 30.08.2018 בשעה 12:00, באמצעות דואר אלקטרוני. על הפונים  לוודא ששאלותיהם הגיעו בשלמותן לאיש הקשר. תשובות לשאלות הבהרה ככל שתתקבלנה, תפורסמנה במרוכז באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, לא יאוחר מיום 03.09.2018. 

6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו והוראות ה-RFI והמסמכים הנלווים לו, הוראות ה-RFI והמסמכים הנלווים גוברות. 

7. המשרד איננו מחויב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את הפנייה או לפרסם פנייה חדשה מכל סיבה שהיא.