מכרז פעילות ספורט חוצה גבולות

15/12/2015
27/12/2015
15/12/2015
​​​המשרד לשיתוף פעולה אזורי פרסם את המענה לשאלות הבהרה בקשר עם המכרז.

המשרד לשיתוף פעולה אזורי מזמין הצעות לגיבוש והפעלת פרויקט חברתי משותף, ע"פ המפורט במסמכי המכרז, שעיקרו "קירוב לבבות" בין נערים ישראלים, פלסטינים וירדניים, באמצעות שימוש בתחום הספורט ככלי להכרת השכן. 

המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים, בכתובת שדרות שאול המלך 8 תל אביב בקומה 13, הינו בתאריך 27.12.2015 בשעה 12:00. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל, למר אורי שחר בכתובת urish@pmo.gov.il​ בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז, הינו בתאריך 13.12.2015, בשעה 12:00. ​