מכרז פומבי - שירותי ייעוץ לפרויקטים בינלאומיים

02/2015
16/12/2015
28/12/2015
16/12/2015
​​הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ לפרויקטים בינלאומיים עבור המשרד לשיתוף פעולה אזורי
1. מוזמנות בזאת הצעות לשירותי ייעוץ לפרויקטים בינלאומיים עבור המשרד לשיתוף פעולה אזורי. 

2. מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי בכתובת www.morc.gov.il​.

3. מהות ההתקשרות:

התקשרות עם יועץ חיצוני בעל מומחיות בינלאומית ביצירת קשרים ובקיום שיתופי    פעולה עם מדינות האזור (מדינות ערב ותורכיה), הרשות הפלסטינית וגורמים בינלאומיים נוספים, על מנת לסייע למשרד לשיתוף פעולה אזורי בקידום ומימוש פרויקטים כלכליים משותפים באזור. "אזור" לעניין מכרז זה הינו מדינות האזור והרשות הפלסטינית.

4. תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות הינה לשנה, עם אופציה להארכה בשלוש שנים נוספות, שנה בכל פעם, בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית. כל שנה תהיה כפופה לאישור תקציב המדינה וקיום תקציב בפועל. 

5. תנאי סף:

א. על המציע להיות בעל תואר אקדמי באחד התחומים הבאים: מנהל עסקים /מדיניות ציבורית /מדעי המדינה /יחסים בינלאומיים /הנדסה /כלכלה /משפטים. 

ב. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח מצטבר של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות (2006-2015) בגיבוש וייעוץ לשיתוף פעולה בינלאומי באזור בנושאים בינלאומיים לגופים ציבוריים (משרדי ממשלה, צבא, חברות ציבוריות ורשויות מקומיות), גופים בינלאומיים או גופים פרטיים.

ג. על המציע להציג ערבות מציע בגובה 8,157 ₪, בתוקף עד ליום 28.3.2016 בנוסח המופיע במסמכי המכרז. 
ד. יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז. 

6. במכרז תבוצע בחינה דו שלבית. לשם כך, הצעת המחיר מטעם המציעים נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה בנפרד מחלקי ההצעה האחרים.

7. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים בכתובת שדרות שאול המלך 8, תל אביב, בקומה 13, הינו בתאריך 28.12.2015 בשעה 14:00. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

8. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: ה- 20.12.2015 בשעה 09:00. בהודעת דוא"ל לגברת מרב אורבך בדואר אלקטרוני meravo@pmo.gov.il​, בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז. 

9. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.

10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.