קול קורא 02/2018 לתמיכה ברשויות מקומיות לצורך קיום כנסים המקדמים שיתוף פעולה אזורי

02/2018
15/01/2018
08/03/2018
15/01/2018
1. המשרד לשיתוף פעולה אזורי מבקש לקבל בקשות לתמיכה בשנת 2018 בכנסים המקדמים שיתוף פעולה אזורי, אשר לפחות 20% מכלל המשתתפים או האורחים בהם הם ממדינות האזור ומהרשות הפלסטינית או לחלופין 5 ממשתתפי הכנס (ולא מאורחי הכנס) הינם ממדינות האזור ומהרשות הפלסטינית. במקרים בהם קיים ייצוג ממדינות האזור ומהרשות הפלסטינית של שרים, מנהיגים וראשי מדינות בעבר או בהווה ולחלופין כאשר ישנם גורמים מקצועיים בכירים דוגמת מנהלים כללים של משרדים ממשלתיים וראשי ארגונים המועסקים ע"י מדינות האזור או הרשות הפלסטינית, נדרש ייצוג של לפחות 5% מכלל המשתתפים. 
2.  הגופים הזכאים להגיש בקשות הינם עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות. 
3. סכום התמיכה לבקשה לא יעלה על 100,000 ₪ או 80% מעלות ביצוע הכנס, לפי הנמוך מביניהם. 
4. טפסי הקול קורא, ומסמכים נלווים נוספים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד www.morc.gov.il
5. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד לנציגת המשרד, הגב' שרון שור, באמצעות דוא"ל sharonn@morc.gov.il , עד ליום 01.02.2018 בשעה 14:00. ניתן לאשר את קבלת הפנייה בטלפון: 03-6060750. התשובות לשאלות ההבהרה יתפרסמו באתר האינטרנט של המשרד. גורם המעוניין שהתשובות לשאלות ההבהרה יישלחו אליו, יעביר את פרטי ההתקשרות שלו בדרכי ההתקשרות המפורטות לעיל, עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה. 
6. הבקשה תוגש ב- 3 עותקים (מקור + 2 העתקים) למשרד לשיתוף פעולה אזורי, בית אמות המשפט, שדרות שאול המלך 8, תל אביב, לתיבה המוצבת בקומה 12. המועד אחרון להגשת הבקשות הינו ביום 08.03.2018 עד השעה 14:00.
7. מלוא הפרטים בקשר לקול קורא, לרבות אמות המידה למתן התמיכה ותנאי הסף, מפורטים במסמכי הקול הקורא. 
8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו והוראות הקול קורא והמסמכים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והמסמכים הנלווים גוברות. 
9. המשרד איננו מחויב לקבל בקשה כלשהי, והוא רשאי לבטל את מבחני התמיכה או לפרסם מבחני תמיכה חדשים מכל סיבה שהיא.