מבחני תמיכה לשכות מסחר דו לאומיות ואזוריות

24/03/2016
08/05/2016
24/03/2016
​​​​​המשרד לשיתוף פעולה אזורי מודיע על האפשרות להגיש בקשות לקבלת סיוע מכספי תמיכות לפי סעיף 3א׳ לחוק יסודות התקציב התשמ״ה-1985, לשנת 2016, ללשכות מסחר דו לאומיות אזוריות.

הפועלות ומעודדות הרחבת קשרי מסחר והיקפי סחר, בין גורמים ישראלים לבין גורמים ממדינות האזור והרשות הפלסטינית.

 את הבקשות לתמיכה יש להגיש ישירות למשרדנו בכתובת: בית אמות משפט, שד' שאול המלך 8, תל אביב.
 
ניתן לקבל את נוסח המבחנים, טופס הבקשה וקובץ ההנחיות באתר האינטרנט של המשרד לשיתוף פעולה אזורי : http://www.morc.gov.il/About/Tenders/Pages/defalt.aspx
וכן באמצעות פניה לכתובת המייל:  MeravO@pmo.gov.il
נוהל שר האוצר מפורסם באתר התמיכות הממשלתי בכתובת: www.tmichot.gov.il​

דיוני וועדת התמיכות בשנת 2016 יערכו בהתאם לנוהל זה.
כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים הנ"ל, מוזמן להגיש הבקשה  עד ליום 8.5.2016.
בהגשת הבקשות יש להקפיד על המועד להגשה בליווי כל המסמכים הנדרשים.
בקשות שיגיעו באיחור יידחו ללא דיון.
 

תשומת ליבם של המוסדות הפונים מופנית להבהרות הבאות:


- התמיכה תוקצה בכפוף לאישור התקציב ואין וודאות שתוקצה מסגרת התקציב בהיקף כלשהו,  לטובת המבחנים.  אשר על כן, יתכן שהבקשה לא תיענה במלואה או בחלקה, ומוסד ציבור לא ישמע בכל טענה בשל כך.

- אין בפרסום מודעה זו משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.

- בקשות אשר לא מולאו כראוי או שלא צורפו להן כל המסמכים הדרושים, עלולות להיפסל בוועדת התמיכות. 

- תשומת לב המבקשים מופנית לתבחינים, לנהלים ולהוראות המפורטים  והמפורסמים באתרים הנ"ל.
 
המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות סעיף 3א׳ לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם, לפי מבחני התמיכה הרלבנטיים, החלטות ממשלה, והוראות החשכ"ל הקיימות וכפי שיקבעו.​