מכרז יועצי תכנון  102 2019 נוסח סופי  - מתוקן תאריך ואחרי שאלות הבהרה

14/03/2019

​​